Statut i regulamin placówki - czyli jak uniknąć niedomówień i zadbać o jasną komunikację z rodzicami!

Statut oraz regulamin to jedne z najważniejszych dokumentów, o jakie trzeba się zatroszczyć w przedszkolu. O aktualizacjach związanych z tworzeniem statutu pisaliśmy jakiś czas temu tutaj, ale warto również pochylić się nad tym, jak istotną rolę odgrywają te dokumenty w komunikacji z rodzicami. Jak przygotować statut i regulamin tak, by jak najbardziej usprawniły komunikację z rodzicami i pozwoliły uniknąć ewentualnych niedomówień? 

W tym artykule:

Cele i zadania przedszkola

Statut przedszkola to dokument, który powinien określać główne założenia i najważniejsze wątki związane z funkcjonowaniem placówki. Jedną z najważniejszych rzeczy do określenia na samym początku są cele, jakie ma realizować przedszkole - czyli np. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacja opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, dbałość o poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej itp. W statucie powinny również zostać określone główne zasady bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia. Choć statut również służy zabezpieczeniu pewnych bardziej szczegółowych zasad, staramy się nie rozbudowywać go zbyt szeroko, a bardziej szczegółowe określenia przenieść do regulaminu placówki

Baner

Sposób realizacji tych zadań

Oczywiście samo określenie zadań to nie wszystko - w statucie powinien się również znaleźć jasny zapis informujący rodziców o tym, w jaki sposób te cele będą realizowane, również z uwzględnieniem obiektów oraz pomieszczeń, w których będzie to miało miejsce. Punkty takie powinny obejmować sposoby indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami tak, by rodzic miał ogólny wgląd na to, jak w danej placówce przebiega proces edukacji oraz wychowania. 

Jedną z najważniejszych rzeczy, które ogólnikowo powinny zostać określone w statucie, a także sprecyzowane w regulaminie placówki, jest moment przekazania odpowiedzialności za dziecko między opiekunem a placówką. To bardzo ważny zapis, który może znacząco zmienić współpracę z rodzicem choćby w razie jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. 

O zdanie na ten temat zapytaliśmy naszą stałą ekspertkę, dyrektorkę m.in. Bajkowego Mini-Żłobka - Anię Gruzlę. 

Odbiór dziecka z przedszkola

“W moim regulaminie jest jasno wyznaczony moment, od którego za dziecko odpowiada rodzic, a od którego opiekun. Dlaczego? Przykładowa sytuacja: jesteśmy np. w szatni, rodzic ubierając dziecko sadza je na parapecie okiennym. Inne dzieci szybko podłapują, co prowadzi do tego, że ja nie jestem w stanie jednocześnie tych dzieci przypilnować. I wtedy przydaje się fakt, że w regulaminie takie rzeczy są jasno zapisane - bo jeśli ich nie ma, to oficjalnie nie możemy wymagać, że rodzic będzie się do tego stosował.”

Ułatwienie komunikacji pracownikom

“Ja się ciągle uczę odwagi względem tego typu punktów i zabezpieczeń.” opowiada Ania. “Oczywiście częściowo jest mi o wiele łatwiej, ponieważ mam też moich pracowników i wiedzą, jak  przekazywać tego typu informacje. Ale to jest też właśnie ważna rola odpowiednio przygotowanych statutu oraz regulaminów, że w razie czego pracownicy mogą powołać się nie tylko na mnie, ale również na odpowiednie dokumenty.”

Współpraca z rodzicami

Statut oraz regulamin to również miejsce służące temu, aby uregulować w nim zasady dotyczące wzajemnej komunikacji pomiędzy dyrektorem, nauczycielami, a rodzicami. Mowa tutaj również o bardziej technicznych aspektach. Jeśli placówka korzysta z aplikacji LiveKid, regulamin powinien zawierać wzmiankę o tym, że cała komunikacja przebiega za pomocą takiego narzędzia. Również inne aspekty komunikacji mogą zostać uporządkowane w ten sposób - sposób, częstotliwość kontaktów, lub ich zwyczajowa forma

Baner

Organizacja i czas pracy

Kolejną konieczną do sprecyzowania kwestią jest sam zakres obowiązków placówki, a przede wszystkim godziny jej funkcjonowania oraz zasady dotyczące opóźnień w odbiorze. Warto również określić zakres obowiązków pracowników, ponieważ na tym tle również mogą powstawać w późniejszej współpracy pewne niedomówienia. W przypadku takowych jasno rozpisane zasady oraz obowiązki pomogą uniknąć długiego poszukiwania “racji”. 

Szczególne przypadki

W statucie warto również uwzględnić fakt, że w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od placówki, ma ona prawo nie ponosić odpowiedzialności za konkretne niedogodności (np. konieczność zamknięcia na jakiś czas). Idealnym przykładem jest pandemia - pojawienia się wirusa na taką skalę nikt nie był w stanie przewidzieć z dnia na dzień. Pojawiły się obostrzenia, które utrudniły funkcjonowanie placówek, a na które dyrektorzy nie mieli wpływu. Warto mieć uwzględnione w zapisach to, że placówka w takiej sytuacji ponosi zatem ograniczoną odpowiedzialność. 

Zmiany w przepisach określających standardy zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolu - komentarz radcy prawnego

8 kwietnia Sejm RP przyjął do rozpatrzenia projekt ustawy o zmianach w systemie oświaty. Projekt zawiera m.in. przepisy, które wprowadzają standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach oraz szkołach. Regulacje te mają na celu zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia, wychowania i opieki, co jest konieczne z punktu widzenia informacji płynących z badań dotyczących kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży.

W artykule: 

Jaki jest cel nowego projektu ustawy?

Opierając się na badaniach naukowych, zauważono, że najskuteczniejszym oddziaływaniem będzie zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej przez specjalistów zatrudnionych w przedszkolu i szkole we współpracy z nauczycielami, wzmocnienie profilaktyki oraz wzrost wykrywalności jak najwcześniej trudności w rozwoju i funkcjonowaniu dzieci i uczniów. Wobec tego, uznano, że konieczne jest zwiększenie liczby zatrudnionych w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów.

Baner

Jakie zmiany wprowadza projekt ustawy? 

Przede wszystkim w przyjętym przez Sejm projekcie wprowadzono łączną minimalną liczbę nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, oraz terapeutów pedagogicznych. Liczba ta będzie musiała zostać zapewniona zarówno w placówkach publicznych jak i niepublicznych. Zmiany będą dotyczyć również: 

Nowe stanowisko pedagoga specjalnego 

Nowy projekt wnosi także utworzenie stanowiska pedagoga specjalnego. Zadania, powiązane z tym stanowiskiem oraz kwalifikacje, jakie musi posiadać taki specjalista mają zostać określone w rozporządzeniach związanych z:

Liczba etatów nauczycieli specjalnych 

Liczba etatów w przypadku nauczycieli specjalistów będzie odpowiadała liczbie dzieci w przedszkolu. Wprowadzanie nowych standardów oraz regulacji rozłożono na dwa etapy. Pierwszy z nich rozpoczyna się 1 września b.r. i potrwa aż do 31 sierpnia 2024 roku. Na tym etapie zależności będą wyglądać tak:

Drugi etap wprowadzania standardów

Od 1 września 2024 w ramach drugiego etapu mają zostać wprowadzone docelowe wytyczne dotyczące standardów zatrudniania nauczycieli specjalnych. Będą to:

Baner

Arkusz organizacji pracy przedszkola

W oficjalnej informacji zamieszczonej na stronie gov.pl wynikają także pewne wytyczne, służące do przygotowania arkusza organizacji pracy na nadchodzący rok szkolny. Wśród nich znalazły się m.in.:

Komentarz radcy prawnego - Wojciecha Górnego z kancelarii Lexbridge

Ocena projektowanej nowelizacji przez pryzmat dotychczasowego uregulowania nakazuje zauważyć dwie istotne kwestie:

Pobyt dzieci z Ukrainy w przedszkolach oraz edukacja domowa. Czy będą dodatkowe dotacje?

Do systemu edukacji w Polsce dołączyło w ostatnim czasie ponad sto tysięcy uczniów z Ukrainy. Przewidziano zatem dodatkowe dotacje na dzieci z Ukrainy w przedszkolu - prawdopodobnie wyniosą one ok. 5 tys. zł. na dziecko. Tymczasem wiele podmiotów zastanawia się, czy to wystarczy. Jak wygląda obecnie sytuacja związana z pobytem dzieci z Ukrainy w placówkach, jakie są prognozy dotacyjne oraz co z edukacją domową - zapraszamy do lektury artykułu stworzonego we współpracy z kancelarią Lexbridge

W tym artykule:

Dotacje na dzieci z Ukrainy 

Pod koniec marca wiceminister edukacji oraz nauki poinformował, że w polskim systemie edukacyjnym pojawiło się już ponad sto tysięcy uczniów z Ukrainy, a liczba ta stale rośnie. Obecna sytuacja zmusza zatem do poruszenia odpowiednich mechanizmów, które pomogą w edukacji nowych uczniów i wsparciu placówek, które je oferują. Czy rzeczywiście jednak przewidywana przez ministerstwo edukacji dotacja wystarczy? Wiele placówek alarmuje, że kwota wspomniana przez wiceministra -  5 tys. zł. - nie pokryje nawet połowy kosztów utrzymania nowych miejsc edukacji

Baner

Wyższe koszty utrzymania miejsc

Jak się okazuje, koszty optymalnego przygotowania się placówek na przyjęcie dodatkowych dzieci z Ukrainy są znacznie wyższe, niż można wstępnie zauważyć. Jeśli dotacja wyniesie ok. 5 tys. zł. na dziecko, miesięczne przychody z takiej dotacji nie zagwarantują sporej części środków niezbędnych do utrzymania dziecka. To nie będą jedynie standardowe koszta takie jak miejsce czy wyżywienie - ale również inwestycja w personel znający język ukraiński, co znacząco zwiększy wydatki placówek. 

Większa ilość dzieci w przedszkolach? 

W przypadku przedszkoli niepublicznych brak jest przepisu prawa, który określałby limit dzieci w oddziale, lub limit powierzchni w placówce. Organ prowadzący przedszkole niepubliczne może sam określić limity dzieci w grupie - oczywiście z uwzględnieniem opinii sanepidu oraz straży pożarnej. W związku z przybyciem do Polski dużej liczby dzieci z Ukrainy w przedszkolach i szkołach publicznych zwiększono limity do dodatkowo maksymalnie trzech dzieci będących obywatelami Ukrainy. Dla niepublicznych jednostek oświaty ustawodawca nie przewidział możliwości zwiększenia limitu uczniów - nadal wiążące pozostają zapisy opinii sanepidu i straży pożarnej w tym zakresie.

A co z edukacją domową?

W lipcu 2021 roku zostały wprowadzone uproszczenia związane z podejmowaniem przez dyrektorów przedszkoli decyzji w sprawie zezwolenia na odbywanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką. Polega to głównie na zniesieniu konieczności uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zniesieniu rajonizacji w odniesieniu do miejsca zamieszkania takiego dziecka. Pojawia się zatem pytanie - jeśli miejsc w placówkach może nie wystarczyć, dotacje nie pokryją również całości kosztów z nimi związanych - w jakim zakresie przepisy dotyczące edukacji domowej będą dotyczyć obywateli z Ukrainy? 

Przepisy dotyczące obywateli Ukrainy

Częściowej odpowiedzi na to pytanie udziela ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - czyli specustawa. Zgodnie z nią, w przypadku dzieci z Ukrainy przebywających legalnie na terenie Polski nie stosuje się przepisów art. 37 ustawy Prawo oświatowe. Zastosowanie specustawy zasadniczo wyklucza zatem wydanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką. Należałoby jednak rozpatrzyć dokładnie kwestię tego, czy pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Polski spełnia warunki uznania go za legalny (art. 2 ust. 1 specustawy). 

Baner

Kiedy przepisy o uznaniu pobytu za legalny? 

Zgodnie ze wspomnianym wcześniej artykułem, przepisów o uznaniu pobytu za legalny nie stosuje się w przypadku obywateli Ukrainy posiadających: zezwolenie na stały pobyt, zezwolenie na pobyt rezydenta lub czasowy, mających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany, lub złożyli stosowne wnioski. Jeśli zatem pobyt ucznia jest zalegalizowany na podstawie przesłanek opisanych w tym artykule - nic nie stoi na przeszkodzie, aby objąć ucznia edukacją domową

Prawo do korzystania z edukacji

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że mają one prawo do bezpłatnego korzystania z edukacji w Polsce na takich samych warunkach, jak polscy uczniowie. Dotacje oświatowe przysługują w związku z tym na każde dziecko, które w danym miesiącu uczęszczało do danej placówki - jednostki oświatowej. Oczywiście wszystkie dzieci z Ukrainy uczęszczające do przedszkola, należy wykazać w informacji miesięcznej o liczbie uczniów w miesiącu. 

Tarcza antyinflacyjna dla przedszkoli i żłobków - obniżki oraz nowa taryfa gazowa. Zobacz, jak zapłacić mniej

Nowa tarcza antyinflacyjna, taryfa gazowa dla placówek oświatowych oraz możliwe obniżki podstawowych kosztów - zapraszamy do zapoznania się z informacjami, którymi podzielił się z nami Robert Gałęski, radca prawny w kancelarii LEXBRIDGE, oraz ekspert naszego stałego cyklu dla dyrektorów - przewodnika po prawie oświatowym.  

W tym artykule:

Czym jest tarcza antyinflacyjna?

Tarcza antyinflacyjna jest instrumentem prawnym. Przybrała postać nowelizacji lub nowej ustawy. Są to narzędzia zmierzające do ograniczania podwyżek cen, jakie obserwowaliśmy w roku 2021, obecnie galopujących dalej. Inflacja na koniec 2021 roku przekroczyła 5%. Po tym, co się zdarzyło na początku roku, gwałtownych wstrząsach na rynkach paliw oraz energii, w tym roku szacuje się, że będzie dobrze, jeśli zamkniemy się na poziomie 10-11%. W związku z tym prognozy na kolejne lata nie są najlepsze. Dopiero rok 2024 pozwala myśleć o jakimś większym spadku inflacji. 

Nowa wersja tarczy antyinflacyjnej

Druga wersja tarczy antyinflacyjnej jest rozszerzeniem pierwszej wersji. Ta sprowadzała się przede wszystkim do zniesienia akcyzy na energię elektryczną i obniżenia do maksimum akcyzy na paliwa. Wprowadzono również świadczenie socjalne - dodatek osłonowy, oraz obniżki VAT (na energię elektryczną z 23% do 5%, na energię cieplną do 8%, oraz gaz ziemny do 8%). Ta tarcza z założenia miała być krótkotrwała - w zasadzie na trzy miesiące. Okazało się to jednak niewystarczające. Ulgi zostały zatem nie tylko przedłużone, ale również trzeba było je rozszerzyć.  

Baner

Kontynuacja obniżek podatków

Nowa tarcza antyinflacyjna to przede wszystkim kontynuacja obniżek podatków. Oczywiście placówki oświatowe korzystają z tego pośrednio - energia elektryczna i ciepło systemowe są istotnymi elementami kształtującymi koszty funkcjonowania naszych placówek. Tarcza antyinflacyjna 2.0 wprowadziła jednak jeszcze szersze zwolnienia. Po pierwsze - dalszą obniżkę VAT na gaz (do zera), przedłużono obowiązywanie zerowej stawki na prąd oraz wprowadzono zerową stawkę VAT na podstawowe produkty żywnościowe (zbożowe, mleko, jaja, warzywa, owoce, mięso, ryby itp), oraz główne materiały służące produkcji rolnej. 

Taryfy gazowe dla systemu oświaty

Co najistotniejsze - w ramach tarczy antyinflacyjnej objęto taryfami gazowymi nie tylko gospodarstwa domowe, ale również inne podmioty - a wśród nich placówki mieszczące się w systemie oświaty: szkoły, przedszkola, uczelnie, ale także żłobki i kluby dziecięce. Ze stawki taryfowej mogą korzystać nie tylko bezpośrednio podmioty, które prowadzą placówki oświatowe (jako bezpośredni odbiorcy gazu), ale również spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i inne podmioty, które z tego gazu wytwarzają ciepło i dostarczają je do placówki oświatowej. 

Charakter obronny taryfy gazowej

Wprowadzono również zamrożenie cen - w całym roku 2022 mają obowiązywać stałe ceny na gaz dla tych podmiotów taryfowych. Gdyby zdarzyło się tak, że wcześniej zawarliśmy umowę na niższe stawki, to będziemy korzystać z niższych stawek. Jeśli w czasie tego okresu ceny gazu gwałtownie spadną i dostawca gazu zaproponuje nam nową umowę na niższe niż taryfowe stawki, to obowiązują wtedy niższe stawki. Taryfa ma charakter ochronny, a nie sztywny. Warunkiem skorzystania przez placówkę z możliwości tego benefitu jest złożenie odpowiedniego oświadczenia. 

Co zawrzeć w treści oświadczenia?

Prawo energetyczne z grubsza już określa nam treść takiego oświadczenia. Musi się składać z dwóch elementów. Pierwszy z nich to oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że jest się podmiotem wymienionym w ustawie uprawnionym do korzystania z tej taryfy (czyli podmiotem wymienionym w Art. 2 Prawa Oświatowego). Drugim elementem będzie ilość gazu, jaka zostanie wykorzystana na realizację danych potrzeb. 

Warunkiem tego, że dostawca będzie musiał sprzedawać gaz w taryfie ulgowej, jest złożenie takiego oświadczenia. Jeśli nie zostanie złożone - to dostawca gazu jest uprawniony do dostarczania go na warunkach komercyjnych. Może nam go sprzedać taniej - ale nie jest do tego ustawowo zobowiązany. 

Kto jest odpowiedzialny za oświadczenie?

Jeśli jestem bezpośrednim odbiorcą gazu, prowadzę placówkę, ja zawieram umowę z dostawcą paliwa gazowego, to również ja mam obowiązek przed podpisaniem umowy złożyć oświadczenie. W przypadku, kiedy w chwili wejścia w życie (29 stycznia 2022 roku) taka umowa już była podpisana, ustawodawca przewidywał 45 dni na złożenie takiego oświadczenia. Ten termin minął zatem 15 marca. Jeśli nabywamy ciepło od podmiotu zewnętrznego, a ten podmiot nie złożył oświadczenia, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność wykroczeniową. 

Generalnie jeśli wytwórca ma z nami umowę, i dostarcza nam ciepło, a nie złożył takiego oświadczenia, to jest to delikt, podlegający karze grzywny. W takim momencie, odbiorcy mają roszczenie odszkodowawcze wobec niego i otwartą możliwość kompensacji. 

Negatywne skutki ekonomiczne

Mogą zdarzyć się dwa przypadki, w efekcie których będziemy mieć do czynienia z negatywnymi skutkami ekonomicznymi. Po pierwsze - w oświadczeniu należy oszacować ilość gazu, jaką chcemy wykorzystać na potrzeby np. oświatowe. Ustawodawca nakazuje określić to osobiście, korzystając z regulacji, albo według szacunków w oparciu o powierzchnię lokalu, charakter prowadzonej działalności oraz dane historyczne o wcześniejszym zużyciu. To wszystko jest bardzo płynne. Ustawodawca przewiduje, że gdybyśmy się pomylili w sposób rażąco sprzeczny, umożliwia to dostawcy gazu dochodzenie od nas odszkodowania. 

Drugim negatywnym skutkiem - ale to bardziej z myślą o przyszłości - korzystania z taryf jest to, że gdy w przyszłości spadną ceny gazu to taryfy urzędowe będą mogły być nieco wyższe od stawek rynkowych. Będzie miało to na celu zrekompensowanie tych wcześniejszych obniżek. 

Baner

Spóźnienie ze złożeniem oświadczenia

Nawet jeśli nie złożyliśmy oświadczenia w terminie - warto to zrobić. Dlaczego? Ponieważ przepisy nie są jasne. Sprzedawca gazu jest uprawniony do niestosowania taryfy w przypadku niezłożenia oświadczenia. Zwróćmy uwagę, że nie ma tu mowy o sytuacji złożenia oświadczenia po terminie, ale o takiej, w której nie zostało ono złożone w ogóle. W związku z tym można bronić poglądu, że tylko niezłożenie wniosku pozbawia nas możliwości skorzystania z taryfy - chyba, że mimo to zezwoli na to dostawca gazu, bo oczywiście ma takie prawo. 

Częstotliwość składania oświadczeń

Jeśli umowa jest zawarta na dłużej niż rok, to musimy pamiętać o tym, że oświadczenie należy składać co roku. Jeśli oświadczenie złożyliśmy po terminie, to zawsze możemy się jeszcze bronić uzasadnionymi okolicznościami, przez które spóźniliśmy się ze złożeniem wniosku. W tym wypadku mogą to być różne zdarzenia - osobiste lub związane z nadzwyczajną sytuacją w kraju itp. Możemy wtedy wnioskować o to, aby dostawca gazu uznał spóźnienie, które wynikało z okoliczności usprawiedliwionych wartościami wyższymi. Tak czy inaczej - warto składać oświadczenie. Nawet po terminie.

Gdy dostawca ciepła nie złożył oświadczenia 

Jeśli dostawca usług związanych z ciepłem nie złożył stosownego oświadczenia, to mamy dwie drogi. Pierwsza - to zawiadomienie organów ścigania. Druga - jeśli jest to spółdzielnia bądź wspólnota mieszkaniowa, to kwalifikuje się to jako delikt. To buduje dla nas działalność odszkodowawczą, ponieważ ponosimy szkodę. Inaczej jest, jeśli nabywamy ciepło np. od osoby prywatnej. W takim wypadku mamy lukę. Nie przewiduje się odpowiedzialności takiej osoby w trybie wykroczeniowym. Natomiast - co ciekawe - przewiduje się odpowiedzialność wobec sprzedawcy gazu. W związku z tym, można  budować wezwanie do niezwłocznego zawarcia umowy i złożenia oświadczenia, a następnie modyfikacji stawek. W przeciwnym razie konsekwencją będzie odpowiedzialność odszkodowawcza. 

Radca prawny Robert Gałęski
Robert Gałęski
office@lexbridge.pl

Monitorowanie podstawy programowej w przedszkolu - metody i narzędzia

Sposoby monitorowania podstawy programowej w konkretnych placówkach bywają różne i zależne od decyzji dyrektora placówki. Są jednak pewne kroki oraz narzędzia, które znacząco ułatwiają to zadanie i pozwalają na całkowite zautomatyzowanie bądź przyspieszenie czynności z nim związanych. Jak dokładnie wygląda ten proces i jaką rolę odgrywają w nim dzienniki elektroniczne? Zapraszamy do lektury artykułu. 

W tym artykule:

Podstawa programowa w przedszkolu

Podstawa programowa, która obowiązuje w przedszkolu to zbiór umiejętności, które dziecko powinno zyskać i szlifować, zanim pójdzie do szkoły. Inaczej podstawa programowa ujmuje cele wychowania przedszkolnego, które muszą zostać ujęte w procesie edukacji najmłodszych pociech. Wśród nich duży akcent kładzie się na rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny oraz poznawczy. 

Czym dokładnie jest realizacja podstawy programowej? 

Sama podstawa programowa nie zawiera materiału nauczania, treści, zagadnień, a jedynie efekty nauczania, efekty realizacji zagadnień. Jest zatem tylko bazą do napisania programów, a nie programem. Zagadnienia, materiał nauczania, przykłady kręgów tematycznych, a nawet tematów zajęć tworzy autor programu, wskazując nauczycielowi sposób osiągania celów zawartych w podstawie programowej.

Baner

Monitorowanie realizacji podstawy programowej 

Dyrektor jest osobą, która ustala procedury związane z monitorowaniem realizacji podstawy programowej a następnie ma za zadanie przekazać je nauczycielom. Przede wszystkim muszą być dobrze poinformowani w kwestii zadań, jakie leżą w ich zakresie obowiązków. Ważne są również terminy oraz obowiązujące dokumenty (między innymi dzienniki oraz ich forma). Dyrektor może również wyznaczyć osoby, które będą go zastępować w kontrolowaniu przestrzegania procedur związanych z monitorowaniem i realizacją wyznaczonych zadań. 

Dzienniki elektroniczne a podstawa programowa

Jednym z zadań, jakie dotyczą dyrektora oraz wychowawcy w przedszkolu jest oczywiście prowadzenie dziennika. Coraz popularniejsze stają się w tym wypadku dzienniki elektroniczne. Nic dziwnego - prócz tego, że jest to zdecydowanie szybsza i łatwiejsza forma (a także bezpieczniejsza, ponieważ taki dziennik nie może ulec zniszczeniu), to jeszcze sprzyja kontroli w zakresie monitorowania tematów podstawy programowej

Gotowe dzienniki wydawnictw w formie elektronicznej 

Dzieje się tak nie tylko dzięki temu, że wypełnianie na bieżąco dzienników elektronicznych jest łatwiejsze, ale również dzięki dostępności gotowych tematów zajęć z różnych wydawnictw. Tak jest w LiveKid (który obecnie jest najczęściej używanym dziennikiem elektronicznym w Polsce), gdzie mamy do dyspozycji wydawnictwa takie jak PWN, Mac, Nowa Era, WSiP czy Podręcznikarnia. 

Jeśli chcesz poszerzyć tematykę tego, jakie korzyści przynosi placówce korzystanie z dziennika elektronicznego oraz jak wspomaga on monitorowanie podstawy programowej - poniżej znajdziesz link do bezpłatnego webinaru.

Baner

Formy kontroli realizacji podstawy programowej

Główną formą kontroli w tym wypadku będzie oczywiście dokumentacja przebiegu nauczania, której wymagają przepisy prawa. Mamy również dokumentację pomocniczą, również tę prowadzoną przez nauczycieli. Takimi dokumentami mogą być: indywidualny program wspomagania rozwoju, protokoły rad pedagogicznych, zebrań z rodzicami czy kronika przedszkola lub grupy. 

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Podczas monitorowania przebiegu kształcenia powinniśmy jako dyrektorzy zwracać szczególną uwagę na proces planowania, a następnie systematyczności realizacji założonych działań. Zwracamy zatem uwagę na fakt, czy założone plany i projekty realizują całość podstawy programowej i czy postępują zgodnie z założeniami. Następnie sprawdzamy również, czy ta realizacja następuje zgodnie z określonymi i zalecanymi sposobami, metodami i w dobrych warunkach (np. w odpowiedniej przestrzeni, czy rozkładzie dnia). Następnie - co być może jest nawet najważniejszym aspektem - jakie umiejętności zostały w rzeczywistości nabyte przez dzieci w trakcie. Tutaj posłuży nam obserwacja zajęć, analiza wyników i diagnozy przedszkolnej. 

Procedury przyjmowania dzieci z Ukrainy do przedszkoli w Polsce

Podstawowym przepisem, który reguluje kwestię przyjmowania dzieci cudzoziemców do polskich szkół i przedszkoli (także niepublicznych) reguluje art. 165 ustawy prawo oświatowe. Nie ulega jednak wątpliwości, że obecna sytuacja jest niecodzienna i rozporządzenia nie były do niej dostosowana w stu procentach. Dlatego podlega również pewnym szczególnym regulacjom. 

W tym artykule:

Weryfikacja etapu nauki dziecka

Obecnie dzieci oraz młodzież z Ukrainy, które są w wieku obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki są przyjmowani do publicznych placówek i obejmowani opieką oraz nauczaniem na warunkach, które dotyczą obywateli polskich. Proces przyjęcia odbywa się w ciągu całego roku szkolnego. Weryfikacja etapu nauki odbywa się przede wszystkim na podstawie ukończonych etapów za granicą. Najczęściej podstawą jest dokumentacja - świadectwa, zaświadczenia itp. 

Baner

Oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki

Oczywiście w obecnej sytuacji zdarza się wiele przypadków, w których rodzice nie są w stanie przedstawić potrzebnych dokumentów. Wtedy wystarczy, że rodzice złożą do placówki oświadczenie o sumie ukończonych przez przez dziecko lat nauki. W takim oświadczeniu należy przede wszystkim wskazać placówkę, do której dziecko uczęszczało za granicą. Istotne jest to, że dokumenty nie muszą być tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W celu zapisania dziecka do placówki, należy złożyć wniosek do dyrektora. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje z urzędu (ma obowiązek przyjąć dziecko), inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe - w miarę posiadania wolnych miejsc.

System informacji oświatowej 

Wszystkich uczniów z Ukrainy należy oczywiście wprowadzić do systemu informacji oświatowej. Na ten moment tacy uczniowie będą realizować polski program nauczania, ponieważ nie są gotowe plany utworzenia ukraińskich placówek oraz planów (ze względu na wyjątkową dynamikę sytuacji). 

A co z językiem?

Oczywiście jednym z pierwszych pytań, jakie nasuwają się na myśl jest - co z językiem komunikacji w przypadku takich dzieci? Jest to rzeczywiście problem, z którym system edukacji będzie musiał się w najbliższym czasie zmierzyć. Mamy kilka sugestii dotyczących tego, jak tacy uczniowie mogą lepiej zaadaptować się w nowym środowisku edukacyjnym. Są to:

Decyzje o tym, jakie formy wsparcia dzieci zostaną zastosowane, podejmie dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym. Takiego porozumienia będzie również wymagać utworzenie wyżej wymienionego oddziału przygotowawczego.

Dodatkowa kadra w placówce

Kolejnym pytaniem jest pytanie o kwestie kadrowe, bowiem i bez dodatkowych zajęć czy oddziałów jednym z największych problemów jest zbyt mała ilość nauczycieli. Zgodnie z założeniami specustawy złagodzone zostaną przepisy dotyczące zatrudniania nauczycieli - w roku szkolnym 2021/2022 na stanowisku pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, będzie mogła być zatrudniona osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość językowa polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Nie trzeba będzie potwierdzać znajomości języka polskiego. Nauczyciele pracujący w placówkach, w których utworzone zostaną dodatkowe oddziały, będą mogli też wziąć więcej godzin ponadwymiarowych - nawet, gdy przekraczają one półtora etatu. Wymagana jednak będzie do tego zgoda nauczyciela.

Baner

Nostryfikacja uprawnień pedagogów

Resort edukacji zapowiedział również stworzenie procedury, która pozwoli przyspieszyć nostryfikację uprawnień nauczycieli z Ukrainy, aby możliwe było ich zatrudnianie w polskich przedszkolach oraz innych placówkach.  Znacznie wzrośnie również zapotrzebowanie na asystentów międzykulturowych, którzy będą pomagać uczniom w adaptacji w środowisku szkolnym. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Oczywiście, ze względu na trudną sytuację, dzieci z Ukrainy będą mogły być również objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Standardowo jest ona organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów oraz może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, m.in.: poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Warunki współpracy szkoły z tymi podmiotami uzgadnia dyrektor szkoły Pomocą psychologiczno-pedagogiczną można objąć również rodziców uczniów.

Inne lokalizacje prowadzenia zajęć

Według projektu - w celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy mogą być tworzone inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie szkołom. Będą w nich mogły działać także oddziały przedszkolne. Utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć, podporządkowanej szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, następuje w drodze uchwały organu stanowiącego tej jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Opinia jest wydawana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie.

Ustawa Lex Czarnek przyjęta. Jakie zmiany obejmą przedszkola niepubliczne?

W zeszłym tygodniu została zaakceptowana nowelizacja ustawy tzw. Lex Czarnek. W chwili obecnej czekamy na ostateczną decyzję prezydenta. Jakie zmiany w zakresie obowiązków dyrektorów przedszkoli niepublicznych obejmuje ustawa? Zapytaliśmy o to radcę prawnego Wojciecha Górnego z kancelarii LEXBRIDGE. Rozmowa odbyła się jeszcze na etapie projektu ustawy, jednak poniższe informacje obejmują ważne punkty, które mają wejść w życie wraz z przyjęciem projektu ustawy. 

W tym artykule: 

Wykreślanie placówki z ewidencji

W rozdziale, który dotyczy stricte szkół i placówek niepublicznych zostanie dodana zmiana, która zmieni wykreślenie placówki niepublicznej z ewidencji. Stanie się tak wobec faktu, że dyrektor czy organ prowadzący tej placówki nie wykona polecenia kuratora oświaty co do umożliwienia podjęcia czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego. W samym uzasadnieniu do projektu ustawy ministerstwo wskazało, że ten tryb będzie stosowany w skrajnych przypadkach bądź występujących za często (np. brak kontaktu z dyrektorem, nieudostępnienie dokumentacji itp). 

Wydanie decyzji administracyjnej

Oczywiście samo wykreślenie z ewidencji nie będzie działo się automatycznie. Jak mówią obecnie obowiązujące (i nie podlegające zmianom) przepisy, wykreślenie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Od takiej decyzji mamy oczywiście prawo się odwołać. W uzasadnieniu do projektu zostało również zawarte wskazanie, że wykreślenie będzie się odbywało z zachowaniem przepisów art. 172. ust. 4 i 5, czyli - zgodnie z trybem likwidacji

Baner

Zawieszenie zajęć a nauka zdalna

W rozporządzeniu dotyczącym higieny w placówkach są wymienione przesłanki, kiedy dyrektor ma możliwość zawieszenia zajęć - takie jak bardzo niska temperatura, zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, czy naturalne przeszkody. Lex Czarnek przewiduje, że w przypadku zawieszenia z takich przyczyn, będzie obowiązek realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i środków porozumiewania się na odległość. Jeśli chodzi o formy - nie ma tutaj dużego zaskoczenia, bo zostały one przeniesione z regulacji dotyczących funkcjonowania w pandemii. Będzie możliwość realizacji tych zajęć w różnych formach - z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego projektowanego od jakiegoś czasu czy komunikacji elektronicznej. Oczywiście formę prowadzenia zajęć należy dostosować do wieku dziecka. 

Odstąpienie od realizacji zajęć zdalnych

Oczywiście istnieje możliwość odstąpienia od realizacji zajęć zdalnych. Z tym, że tutaj mamy to ujęte nieco bardziej rygorystycznie, bo w tym rozszerzeniu wskazuje się, że tylko i wyłącznie szczególnie uzasadnione przypadki mogą otworzyć taką drogę. Konieczne jest uzyskanie wtedy zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii kuratora, co jest nowością. Do tej pory mieliśmy jedynie obowiązek poinformowania. Wprost wskazano również, że te przepisy dotyczą również niepublicznej oświaty. Zasady prowadzenia zdalnej nauki powinny być uregulowane w statucie placówki. Z punktu widzenia prawidłowej legislacji nie jest to moim zdaniem dobre, ponieważ okazuje się, że zawartość statutu nie jest - tak dotąd - regulowana w jednym przepisie. 

Możliwości nauczania zdalnego w formie indywidualnej

Ustawa przewiduje również swego rodzaju ekspansję co do formy nauki zdalnej. Przewidziano zatem możliwość realizacji indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego zdalnie (na wniosek rodzica). Musi się to oczywiście odbywać w porozumieniu z organem prowadzącym. Warunkiem koniecznym jest również to, aby na takiej formie zajęć nie ucierpiała realizacja założeń wynikających z orzeczenia. 

Zajęcia specjalistyczne i nadzór kuratora

W ustawie zauważono brak kontroli kuratorium w zakresie prowadzenia zajęć przez organizacje zewnętrzne - organizacje, stowarzyszenia prowadzące zajęcia rozszerzające wartość dydaktyczną. W obecnym brzmieniu ustawodawca założył, że powinno to podlegać pod kontrolę nadzoru pedagogicznego. Wszelka działalność tego typu instytucji zewnętrznych powinna zatem pozyskać zgodę kuratora oświaty. Co ważne - przepisy przejściowe przewidują, że dyrektor będzie musiał w ciągu dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy przekazać kuratorowi oświaty program zajęć prowadzonych przez inne organizacje, a także materiały wykorzystywane do prowadzenia tych zajęć. 

Baner prawo

Raportowanie godzin zajęć specjalistycznych

Ostatnie nowelizacje idą w kierunku zbierania informacji w możliwie jak najszerszym zakresie. Tym razem padło na kwestie raportowania liczby godzin prowadzenia zajęć specjalistycznych. Będzie to dotyczyło zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnych prowadzonych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych. Przepisy przewidują, że dostęp do danych osobowych i dziedzinowych dotyczących nauczycieli będzie miał także ZUS. To ma mieć na celu badanie statystyczne nieobecności nauczycieli. Jest to zastanawiające z tego punktu widzenia, że coraz szerszy krąg podmiotów publicznych będzie miał dostęp do tych danych. 

Obszary działalności przedszkola lub szkoły

Generalnie kompetencje kuratorów oświaty zostaną znacznie poszerzone. Dotyczy to w większości placówek publicznych. Został m.in. przewidziany tryb szczególny, jeśli chodzi o egzekucję tych zaleceń, w które kurator w toku postępowania kontrolnego zostanie wyposażony. Nowe przepisy, które wprowadza się w art. 55 prawa oświatowego, czyli te, które dotyczą nadzoru pedagogicznego informują, że kurator będzie miał możliwość wezwania dyrektora do wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania zaleceń w terminie 7 dni. Jeśli ten termin zostanie niespełniony, wtedy będzie możliwość ze strony kuratora wystąpienia do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora bez wypowiedzenia. Trudno powiedzieć, na ile będzie to miało przełożenia na realia w placówkach, natomiast warto o tym wiedzieć.

Organizacja wycieczek w przedszkolu

W tym zakresie następują zmiany o zakresie bardziej porządkującym. Obecnie wskazano w ustawie wprost, że przepisy dotyczące krajoznawstwa i turystyki stosuje się również w szkołach i placówkach niepublicznych. Można się zastanawiać, na ile to jest coś merytorycznie nowego, ponieważ te regulacje były już stosowane, mimo, że brakowało bezpośredniego odesłania do rozporządzenia w ustawie. Nie podlegają zmianie kwestie związane z wyjściami grupowymi, które regulują przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny, stosowane już od dawna. 

Jak uporządkować finanse placówki za pomocą wielu numerów kont?

Każde przedszkole i żłobek rozwiązują kwestie rozliczeń zupełnie inaczej, często z rozgraniczeniem na posiłki, obecności, zajęcia dodatkowe itp. Choć z jednej strony dzięki temu możemy utrzymać porządek w naszych finansach, to z drugiej strony - im więcej rachunków, tym więcej czasu poświęcamy na zorganizowanie i sprawdzenie ich. Czy tak musi to wyglądać? Niekoniecznie - z pomocą przyjdzie w tym wypadku funkcja dodawania wielu numerów kont w aplikacji.

W tym artykule:

Porządkowanie procesów finansowych

Choć mogłoby się wydawać, że finanse w przedszkolach i żłobkach to głównie czesne oraz wyżywienie, często okazuje się, że uporządkowanie wszystkich rachunków nie jest wcale takie proste. W nieuporządkowanych procesach łatwo o błędy, które mogą wynikać z prostych nieporozumień komunikacyjnych. Zarówno dyrektorowi, jak i rodzicowi zależy natomiast, aby ich uniknąć i jak najszybciej zamknąć proces rozliczenia. Dużą pomocą w takim wypadku mogą się okazać rozdzielne numery kont, przeznaczone dla odpowiednich rodzajów usług, konkretnych grup, a nawet - w niektórych przypadkach - wybranych dzieci. 

Nowoczesne podejście do zarządzania czasem

Dyrektorzy coraz częściej decydują się odejść od “klasycznych” metod rozliczania rachunków. Stawiają przede wszystkim na… czas. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest odpowiednie zarządzanie nim. Dlatego nowoczesne przedszkola i żłobki zmierzają obecnie w stronę rozwiązań takich jak aplikacja LiveKid, które pozwalają żmudne godziny rozliczeń zamienić w zautomatyzowany proces, pozwalający oszczędzić nie tylko cenną walutę, jaką jest czas, ale również - przez pozbycie się papierowych rozliczeń - środowisko. 

Baner

Kilka numerów kont w jednej aplikacji?

Idąc za potrzebą usystematyzowania i ułatwienia nawet najbardziej skomplikowanych płatności, wprowadziliśmy do aplikacji LiveKid funkcję dodawania różnych numerów kont w zależności od konkretnych rodzajów płatności. Podstawowym rozgraniczeniem będzie tutaj oczywiście podział rachunków bankowych na czesne oraz wyżywienie. W wielu placówkach kwestia płatności za te dwa aspekty przebiega w nieco innym czasie (czesne rozliczane miesiąc do przodu, a posiłki np. miesiąc do tyłu) i zachodzi potrzeba klarownego podziału takich środków. 

Jak włączyć moduł dodawania kilku numerów kont?

Jeśli jesteś już użytkownikiem LiveKid, to wystarczy, że zadzwonisz do swojego opiekuna w aplikacji i poinformujesz go, że chcesz korzystać z tej funkcji. Opiekun uruchomi ją na Twoim koncie, a po wejściu w zakładkę Ustawienia, a następnie Placówka oraz Płatności, znajdziesz nową funkcję nazwaną “konfiguracja kont bankowych”. Tutaj można dowolnie dodawać numery kont i wybierać nie tylko rodzaje płatności, jakie mają na nie trafiać, ale również od kogo mają to być płatności. 

Dodawanie nowego numeru konta

Podczas dodawania nowego numeru konta zostaniemy poproszeni o wybranie odpowiedniego rodzaju płatności. Oczywiście, konto może służyć ogólnie - do wszystkich płatności, ale możemy się również zdecydować na ograniczenie go jedynie do posiłków, obecności, lub innych płatności (np. składowych dodanych ręcznie, jednorazowych rachunków). Następnie wybieramy grupy lub dzieci, których rozliczenia będą wpływać na dane konto. Po wpisaniu wszystkich danych opiekun w aplikacji zweryfikuje, czy wszystko jest w porządku i zaakceptuje numery konta. Po uruchomieniu ich rodzice mogą rozpocząć płatności na te dane.

Baner

Komunikacja z rodzicami 

Choć zazwyczaj myśląc o komunikacji z rodzicami najpierw bierzemy pod uwagę kontakt osobisty lub wiadomości i ogłoszenia bezpośrednie, to warto pamiętać, że przejrzysta komunikacja finansowa również wpływa decydująco na jakość i szybkość tego kontaktu. Przede wszystkim - pozwalając uniknąć niedomówień. Nie bez efektów pozostanie również oszczędność czasu, którą zyskamy dzięki ograniczeniu papierologii i ręcznych rozliczeń. W końcu ten czas możemy o wiele efektywniej poświęcić rodzicom oraz ich pociechom! 

„Zmieniliśmy aplikację na taką, której ufają rodzice. W ich opinii - LiveKid to najlepsze rozwiązanie”

W 2013 roku Łukasz Chudzicki wraz z żoną zauważyli rosnącą potrzebę na rynku przedszkoli i żłobków. Porzucili zatem pracę w korporacji i założyli Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Kids Story. Na początku - był to mały punkt przedszkolny ze świetlicą dla starszych dzieci. Tak się zaczęło - a jak placówka rozwijała się przez te lata? Zapraszamy na rozmowę o jakościowej komunikacji z rodzicami, rozwoju dziecka oraz aplikacji, która… spadła z nieba! 

W tej historii:

Była potrzeba, była też odpowiedź

Porzucenie pracy w korporacji i założenie firmy wyszło z potrzeby prywatnej - nie mogliśmy znaleźć miejsca dla własnych dzieci, gdy szukaliśmy przedszkoli spełniających nasze oczekiwania. Stwierdziliśmy wtedy - skoro jest potrzeba na rynku, to sami otworzymy własną placówkę. Na początku oczywiście było to małe miejsce, punkt przedszkolny ze świetlicą dla starszych dzieci. Pracy było bardzo dużo, ponieważ mieliśmy szeroki zakres usług. Tak to się wszystko zaczęło w 2013 roku. 

Wysoka jakość komunikacji z rodzicami

Są dwa elementy, które na chwilę obecną są dla nas bardzo ważne, a nad którymi mocno pracowaliśmy przez kilka ostatnich lat. W tego typu placówkach brakowało nam przede wszystkim dobrego przepływu informacji. Zauważyliśmy, że z nauczycielami był kontakt, natomiast z dyrekcją lub właścicielem tylko na zebraniach. Bardzo silnie nastawiliśmy się zatem na to, aby komunikacja w naszej placówce była na jak najwyższym poziomie.

Baner

Codziennie witamy rodziców z żoną, dużo z nimi rozmawiamy, w związku z czym na bieżąco mogą przekazywać nam informacje o swoich potrzebach oraz o tym, co się dzieje. Na bieżąco otrzymują również informacje o tym, jak wygląda sytuacja w żłobku, co się dzieje danego dnia. Unikamy sytuacji, w których rodzic może czegoś nie wiedzieć. 

Indywidualna praca z każdym dzieckiem

Drugi ważny dla nas element jest związany z dzieckiem - kładziemy nacisk na to, aby każde dziecko rozwijało się w sposób prawidłowy. Indywidualne podejście do dziecka to coś, czym chwalą się teraz niemal wszyscy, ale jest to bardzo szerokie pojęcie. My staramy się z każdym dzieckiem pracować oddzielnie, poza pracami grupowymi. W związku z tym, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każdą potrzebę dziecka, zwłaszcza w sferze emocjonalno-społecznej. To jest dla nas bardzo ważne. 

Pierwsze wybory 

Przez jakiś czas korzystaliśmy z podobnej aplikacji, jeszcze zanim LiveKid pojawił się na szerszą skalę na rynku. Ja pracowałem wcześniej w branży technologicznej, i brakowało mi takiego rozwiązania dla przedszkoli i żłobków. Szukałem zatem niemal od początku dobrego narzędzia, ponieważ smsy, maile, tabelki i wydruki nie były czymś do czego ja byłem przyzwyczajony na co dzień. Wybrałem wtedy na początek praktycznie jedyną aplikację, która miała podstawowe funkcje. Wyboru dużego nie było. W pewnym momencie okazało się, że i ta aplikacja jest jednak dla nas niewystarczająca. 

A LiveKid spadł z nieba! 

Tamta aplikacja dawała nam możliwość rozliczeń, ale niewiele poza tym. Na szczęście w międzyczasie potrzeba została zauważona - pojawił się LiveKid, spadając nam niemalże z nieba. I tak oto we wrześniu minęły dwa lata, jak korzystamy z aplikacji. Już wtedy miała wszystkie funkcje, których potrzebowaliśmy - a nawet więcej. LiveKid był zawsze o krok do przodu. Dla nas to mega ułatwienie w codziennej pracy, zawsze pod kątem komunikacji z rodzicami, która jest dla nas nas tak ważna. 

Szablony powiadomień

Bardzo fajną sprawą w LiveKid są komunikaty z szablonami wiadomości. Na przykład, gdy wyjeżdżamy na wycieczkę, czy trzeba przynieść nowe ubranka, akcesoria itp. Ta codzienna komunikacja jest dzięki temu o wiele łatwiejsza. O nieobecnościach również dowiadujemy się bardzo szybko, bo rodzice chętnie i często korzystają z tej aplikacji, zgłaszając nam wszelkie potrzeby. 

Baner

Aplikacja znajoma rodzicom

Bardzo duża część rodziców znała już i polecała aplikację, gdy my zdecydowaliśmy się ją wprowadzić. Nie było to dla nich zatem coś całkowicie nowego. W ich opinii to świetne rozwiązanie, że mają komunikację, rozliczenia, wszystko w jednym miejscu. Jak coś się dzieje, lub mają pytanie - to mogą sobie wejść w szczegóły, skontaktować się z nami i wszystko od razu wiadomo. Bardzo ich cieszy, że mają np. dokładne informacje na jakich zajęciach i za jaką kwotę uczestniczyło ich dziecko. Świetne jest to, że aplikacja bardzo uspokaja rodziców. Sam wiem, że oddanie dziecka w obce ręce nie jest łatwe, nawet jeśli miejsce jest polecane, to te informacje na bieżąco są bardzo ważne. 

Wiele metod rozliczeń w placówce

Jeśli chodzi o rachunki, na początku trzeba było nad nimi chwilę popracować, ponieważ system daje wiele możliwości, jeśli o to chodzi. Mamy do dyspozycji kalendarz, różne metody rozliczenia, które można do siebie dopasować. Na początku poświęciłem zatem trochę czasu na to, by wszystko dobrze ustawić. To się opłaciło, ponieważ w pewnym momencie okazało się, że na koniec miesiąca jedyne co muszę zrobić dodatkowo, to dopisać nieplanowane koszty, np. wycieczki czy wyjazdu do teatru. Poza tym wszystko jest w pełni zautomatyzowane, co odciąża mnie czasowo.

Kilkanaście zaoszczędzonych godzin

Korzystamy z wielu opcji, o których wcześniej nawet nie pomyśleliśmy, że potrzebujemy. Plan zajęć na przykład jest świetną opcją, zawsze można zerknąć i wszystko sobie ustawić. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Gdyby nie LiveKid to ja osobiście miałbym z całą pewnością kilkanaście godzin pracy więcej, a nasze dziewczyny - to już nawet o tym nie wspominam! A komunikacja z rodzicami nie byłaby na tak wysokim poziomie, jak w tej chwili.

Nowy Ład - uzupełnianie danych w Empatii: RKZ-2, RKZ-4, RKZ-5

Nowy Ład wprowadził zmiany m.in. we wprowadzaniu odpowiednich danych w systemie Empatia. Nasza ekspertka oraz szkoleniowiec - Anna Gruzla - podzieliła się z nami uwagami dotyczącymi wypełniania formularzy RKZ-2, RKZ-4 oraz RKZ-5 oraz tworzenia konta organizacji placówki. 

W tym artykule: 

Konto organizacji w Empatii 

Od tego roku mamy obowiązek uzupełnienia tzw. konta organizacji - w Empatii nazwano to kontekstem instytucjonalnym. Dopiero, gdy go mamy, możemy wpisywać pozostałe dane. Co to oznacza? Gdy mamy już wpisaną placówkę, wypełniamy RKZ 2 - dokument, który uzupełniamy w oparciu o dane właściciela. Ten wniosek służy założeniu konta organizacji. Dokument wypełni się automatycznie po zalogowaniu na konto, a my będziemy zobligowani do wpisania wyłącznie numeru konta naszej placówki. Ten sam numer konta będzie mógł zaciągnąć sobie ZUS - i na nie będzie nam przelewał środki. 

Baner

Uprawnienia na koncie organizacji

Po wysłaniu RKZ 2 musimy odczekać chwilę, zanim urząd zapisze nam te dane. Po zapisaniu automatycznie tworzy się kontekst instytucjonalny. Czas oczekiwania bywa różny - raz jest to jeden dzień, innym razem kilka. Mając kontekst, jesteśmy w stanie uzupełniać pozostałe formularze RKZ. Z kontekstu instytucjonalnego będą funkcjonowały trzy role - właściciel, administrator i pełnomocnik. Wyłącznie właściciel i administrator będą osobami, które mają prawo zarządzać formularzami RKZ. Czyli mogą zgłaszać, wykreślać, dokonywać zmian. Rola pełnomocnika będzie uprawniona do składania dokumentów tylko RKZ 2, 4 i 5 - wyłącznie w ramach konkretnych instytucji opieki. Jeśli zatem mamy kilka żłobków, to każdy z nich może mieć swojego pełnomocnika, czyli np. dyrektora danej placówki. 

Formularz RKZ-5: informacja o dzieciach

RKZ 5 to informacja o dzieciach. Od 1 lutego do 31 marca mamy czas, aby uzupełnić dane za styczeń oraz luty. W kolejnych miesiącach do piątego dnia każdego miesiąca będziemy zobligowani do podania danych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego. W ustawie nie ma natomiast informacji, która mówi o tym, czy wypłata świadczenia będzie proporcjonalna w zależności od tego, czy dziecko uczęszcza do placówki od pierwszego dnia miesiąca, czy też nie. 

Obowiązkowe dane w systemie Empatia

Z RKZ 5 będziemy zobligowani do wpisywania kolejnych danych - dotyczących dziecka uczęszczającego do żłobka (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, rozpoczęcia i zakończenia uczęszczania do żłobka, wysokość opłaty za pobyt, jaką finalnie płaci rodzic). Będziemy także podawać dane dotyczące rodziców (imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu) oraz numer konta, na jaki życzymy sobie, aby wpływały środki. Rodzic do ZUS będzie składał tylko jednorazową informację o tym, że będzie się ubiegał o dofinansowanie dziecka w żłobku. ZUS będzie co miesiąc natomiast weryfikował, czy my wykazaliśmy dane dziecko za miesiąc poprzedni. 

Formularz RKZ-4: sprawozdanie

Z RKZ 4 mamy pracy nieco więcej. Czas na wypełnienie tego wniosku mija 31 stycznia. Podstawą prawną jest ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3. Tego sprawozdania nie składają osoby, które:

- były wykreślone z rejestru żłobków w ciągu roku sprawozdawczego, 
- działalność została zawieszona w okresie sprawozdawczym;
- zostały wpisane do rejestru pod koniec roku sprawozdawczego, ale rozpoczęły działalność (rozumianą jako przyjęcie dzieci) dopiero w roku kolejnym. 

Bardzo ważne jest to, że jeśli nie będziemy mieć poprawnie uzupełnionych danych (RKZ 2), to nie zrobimy RKZ 4 - ponieważ ono zaciąga dane właśnie z tego dokumentu. 

W przypadku zespołów żłobkowych, sprawozdanie należy wypełnić oddzielnie dla każdej instytucji wchodzącej w skład zespołu. 

Wskazywanie liczby osób oraz etatów

Liczba osób realizujących ustawę obejmuje personel, w tym opiekunów, pielęgniarki oraz położne. Dane te należy wykazać z podziałem na płeć. W przypadku pielęgniarek i położnych należy również podać liczbę osób, dla których praca w instytucji opieki jest głównym miejscem pracy. Jeżeli mamy osoby, które mają dwie równoległe prace, to za główną uważa się tę, która przynosi wyższy dochód.

Baner

Musimy też podać liczbę etatów. Jeśli mamy zatrudnione 10 osób, a każda z nich jest zatrudniona na pół etatu - to etatów mamy 5. W wierszu odnoszącym się do liczby etatów, należy ją wskazać w odniesieniu do całego personelu żłobka. Wykazujemy również osoby zatrudnione na zastępstwo oraz wolontariuszy, natomiast nie wykazujemy pracowników na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, praktykantów oraz stażystów. 

Liczba dzieci oraz niezaspokojone zapotrzebowanie

Najwięcej kłopotu przysparzają nam informacje dotyczące dzieci zapisanych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Podajemy liczbę dzieci z uwzględnieniem wieku i płci. Musimy także podać liczbę dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, oraz łączną liczbę dni pobytu wszystkich dzieci w placówce w danym roku sprawozdawczym. Jesteśmy również zobowiązani wykazać tzw. niezaspokojone zapotrzebowanie, czyli dzieci z listy rezerwowej bądź innych źródeł. Poza tym podajemy wysokość otrzymanych dotacji i dofinansowań (bez wkładu własnego). 

Rzeczywista suma dzieci objętych dofinansowaniem

Rzeczywistą sumę dzieci objętych dofinansowaniem obliczymy, dzieląc liczbę dzieci objętych dofinansowaniem, przez liczbę miesięcy tego okresu. W tych okresach nie uwzględniamy tego czasu, kiedy placówka była zamknięta. Jeśli chodzi o wydatki ponoszone przez jednostki i instytucje publiczne - wiersz wypełniamy tylko wtedy, kiedy w sekcji "rodzaj podmiotu prowadzącego żłobek" zaznaczono gmina, powiat, marszałek, instytucja publiczna. Wtedy wykazujemy wyłącznie bieżące funkcjonowanie placówki.

Czy same dotacje wystarczą, by otworzyć żłobek?

Jak sfinansować żłobek? To pytanie, które zadaje sobie wielu początkujących przedsiębiorców. Jakie inne opcje mają dyrektorzy oraz rodzice, którzy będą rekrutować swoje dzieci do Twojej nowej placówki? Podsumujmy wiedzę i nowe możliwości, jakie obecnie mają do dyspozycji nie tylko dyrektorzy, ale również rodzice. 

W tym artykule:

Środki unijne

Osoby chcące założyć żłobek mogą otrzymać dofinansowanie działalności z dotacji unijnej. W tym celu w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy, właściwym względem miejsca zamieszkania danej osoby, należy złożyć kompletny wniosek o dotację, wraz z wymaganymi załącznikami - również z przemyślanym wcześniej biznesplanem. Jeśli wniosek przejdzie wstępną akceptację, kolejnym etapem jest rozmowa, w trakcie której ocenia się perspektywy danego biznesu i jego znaczenie dla społeczności. 

Uchwała dotacyjna 

Uchwała dotacyjna określa możliwość otrzymania dotacji i pozwala na ubieganie się i zawarcie umowy dotacyjnej. Taka umowa jest dla żłobków obowiązkowa. W przypadku żłobków umowa zawiera szczegóły i ustalenia, a nawet sposób wykorzystania dotacji. Gmina może nam narzucić pewien sposób, w jaki możemy tę dotację wydatkować (oczywiście w granicach celu dotacji). 

Wysokość przyznanej dotacji zależy od zamożności i woli gminy. W przypadku żłobka gmina ma pełne prawo określenia jej wysokości. Jeśli nawet dotacja zostaje uchwalona w pewnej kwocie, a nam ta kwota się nie podoba z pewnych przyczyn - niestety prawnie nie możemy zmusić gminy do podwyższenia tej dotacji. 

Opłaty w ramach czesnego

Oczywiście, podstawowym źródłem dochodu dla dyrektora każdej placówki są opłaty dokonywane przez rodziców. Wysokość czesnego warto dokładnie przemyśleć już na etapie naszego biznesplanu. Najczęstsze źródło dochodu poza tymi opłatami to oczywiście dotacje. Kolejnych źródeł finansowania warto poszukać w programach np. program rządowy Maluch Plus. Następnie są środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I wreszcie - środki unijne zarówno z programów krajowych jak i regionalnych programów operacyjnych. 

Program 400 plus na opiekę żłobkową

Od 2022 rodzice mogą skorzystać z programu 400 plus na objęcie dziecka opieką żłobkową. To ciekawa opcja dofinansowania miejsc żłobkowych. Chodzi między innymi np. o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie oraz o dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia. Dofinansowanie może być przeznaczone na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości do 400 złotych miesięcznie. Ważną informacją jest to, że nie jest ono uzależnione od kryterium dochodowego. 

Wniosek do programu 400 plus

Wniosek można złożyć dopiero, gdy dziecko zacznie uczęszczać do żłobka. Dodatkowe 400 zł pochodzące z programu, przysługuje rodzicom, ale będzie wypłacane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r, z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. Pieniądze będą wypłacane do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 

Czy same dotacje wystarczą?

Jak w przypadku każdego przedsiębiorstwa, wysokość zysku z prowadzonego żłobka zależy od wielu czynników - przemyślanego planu, wysokości przyznawanych dotacji na dany rok, czy okolicy, w jakiej otwieramy placówkę. Dofinansowania mogą nas odciążyć, nie zmienia to jednak faktu, że warto posiadać również zasoby, które dadzą nam poczucie bezpieczeństwa w razie, gdyby nie udało nam się wystartować z planowanym obłożeniem placówki.  

Dokumentacja awansu nauczyciela w przedszkolu - obowiązki dyrektora

We wrześniu wielu nauczycieli rozpoczęło kolejne etapy awansów zawodowych. Na barki dyrektorów, jako osób odpowiedzialnych za dokumentację oraz nadzór kolejnych stopni, spływa w tym czasie mnóstwo dokumentów. Jaki dokładnie zakres dokumentacji obowiązuje w przypadku awansu nauczyciela w przedszkolu? W dzisiejszym artykule podsumowujemy wiedzę przekazaną nam przez specjalistkę - Urszulę Witek. 

W tym artykule:

Wnioski o awans zawodowy 

Nauczyciel kontraktowy oraz mianowany składają swoje wnioski o awans wraz z planami rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta nie ma wymogu prawnego składania takiego wniosku, ale to nie znaczy, że w tym przypadku nie będzie żadnej dokumentacji. 

Załóżmy, że przyjmujemy nauczyciela stażystę i zakładamy nauczycielowi teczkę, w której będą gromadzone wszelkie dokumenty niezbędne do awansu zawodowego. W przypadku stażysty w takiej teczce powinna się znajdować przede wszystkim informacja o rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. W informacji powinien być zawarty czas trwania stażu oraz wyznaczony opiekun stażu. Takie pismo otrzymuje zarówno dyrektor, jak i nauczyciel, warto przekazać je również opiekunowi. 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela

Następnym dokumentem w teczce stażysty jest plan rozwoju zawodowego. Obie strony powinny zadbać o to, by wszystkie dokumenty posiadały również swoje kopie. Dyrektor na każdym dokumencie powinien zamieścić pieczątkę, która jest dowodem przyjęcia dokumentu. Dyrektor ma następnie obowiązek dokładnie ten plan przejrzeć i przeanalizować zgodnie z wymaganiami, które są wyszczególnione w rozporządzeniu o awansie zawodowym. 

Bierzemy pod uwagę, czy działania, które nauczyciel sobie założył, będą zmierzać do spełnienia tych wymagań. Jeżeli dyrektor zauważy, że plan od tego odbiega, musi napisać do nauczyciela pismo, w którym stwierdzi braki bądź błędy. Pismo wyznacza stosowny termin - według rozporządzenia są to trzy dni od otrzymania - poprawy planu rozwoju zawodowego. Pierwsza wersja planu również jednak pozostaje zachowana w teczce z dokumentacją. 

Potwierdzenie planu rozwoju

W momencie, gdy nauczyciel przedłożył plan rozwoju zawodowego po poprawkach, zostaje on zatwierdzony i nauczyciel rozpoczyna realizację planu. Plan można zatwierdzić na jego ostatniej stronie (koniecznie z datą) lub na stronie tytułowej. Jeden egzemplarz zostaje u dyrektora, a drugi otrzymuje nauczyciel. Poza tym w teczce muszą się znaleźć potwierdzenia wszelkich ewentualnych zmian - czy to w planie zawodowym, czy też opiekuna. 

Baner newsletter

Rejestr wniosków o awans zawodowy

Innym obowiązkiem dyrektora jest również prowadzenie rejestru wniosków awansu zawodowego. Najlepiej jest podzielić sobie każdy etap rozwoju w osobnych rejestrach - pamiętajmy jednak, że nauczyciel stażysta nie składa wniosków o rozpoczęcie stażu, a zatem w tym wypadku strona tytułowa to nie będzie rejestr wniosków, tylko rejestr rozpoczęcia stażu na nauczyciela kontraktowego. Bardzo ważny jest również rejestr zaświadczeń - który powstaje, gdy nauczyciel zakończy już staż i otrzyma pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Wtedy dyrektor wydaje zaświadczenie w szablonie określonym przez rozporządzenie i składa je do teczki. 

Placówki niepubliczne, które są same dla siebie organem prowadzącym, wydają również decyzje administracyjne, ponieważ powołują komisje egzaminacyjne dla nauczycieli mianowanych oraz akty. Muszą zatem prowadzić rejestr tych aktów. 

Teczka nauczyciela przedszkola...

Od kilku lat nie ma już wymogu przedkładania teczki nauczyciela awansującego przed komisją oceniającą. Często pojawiają się pytania o to, jak taka teczka powinna wyglądać i co trzeba dołożyć do dokumentacji. Rozporządzenie tymczasem nie wymaga przedkładania żadnej teczki nauczyciela. Niezbędne rzeczy potrzebne do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne bądź egzaminacyjne są wyszczególnione w rozporządzeniu o awansie zawodowym. 

...czy segregator skarbów?

Choć teczka nie jest obowiązkiem, to nie wyobrażam sobie, by nauczyciel nie posiadał swego rodzaju "segregatora skarbów". Takiego, w którym znajdują się wszelkie scenariusze, certyfikaty, zaświadczenia o doskonaleniu się, przykładowe prace. Taka teczka nauczyciela bardzo przydaje się w codziennej pracy. Dyrektor przed oceną dorobku zawodowego może poprosić o wgląd do takiego segregatora, bądź teczki ze stażu. W ramach nadzoru pedagogicznego jest to bardzo potrzebne. 

Będzie również przydatna w momencie pisania sprawozdania przy finalizacji awansu zawodowego. Nasza pamięć jest krótka, dlatego warto sobie fajne rozwiązania dokumentować. Dyrektor ma prawo zobligować również nauczycieli do pisania sprawozdań cząstkowych z awansu - na przykład półrocznych. 

Jak otworzyć żłobek - finansowanie inwestycji i funkcjonowania oraz potencjalne błędy

O tym, jak otworzyć żłobek, czy to się opłaca i o czym trzeba pomyśleć na samym początku pisaliśmy w pierwszej części rozmowy z Magdaleną Łuszcz. Dzisiaj skupiamy się głównie na finansowaniu żłobka w dwóch aspektach - inwestycyjnym oraz bieżącego funkcjonowania. Pochylamy się również nad najczęściej popełnianymi błędami przy otwieraniu żłobka, które mogą skutecznie pokrzyżować nam plany. 

W tym artykule:

Jak otworzyć żłobek - program Maluch Plus

Mamy do dyspozycji różne rodzaje projektów - np. projekt Maluch Plus ma dwa osobne moduły. Jeden jest związany z inwestycjami, a drugi z bieżącym funkcjonowaniem placówki. Dotychczas było tak, że na utworzenie jednego miejsca żłobkowego można było uzyskać dofinansowanie do wysokości 10 tysięcy złotych. Czyli przy placówce na dwadzieścia miejsc to jest 200 tysięcy. 

Maluch jest wdzięczną dotacją, ponieważ w przeciwieństwie do projektów unijnych, dotychczas nie było również wymogu przeprowadzania procedury zamówień publicznych. A te procedury wymagają dużej znajomości zasad i uważności, by nie popełnić żadnego błędu. W Maluchu nie ma takiej konieczności i jest to wygodne. 

Baner

Projekty unijne dla żłobków

Dla osób, które teraz zaczynają się tym tematem interesować, to jest całkiem niezły moment. Obecnie funkcjonuje nowa perspektywa, która jeszcze nie jest ogłoszona w Polsce, ale na pewno w jej wyniku będą do pozyskania środki - m.in. na aktywizację zawodową rodziców. W projektach unijnych również można pozyskać środki na dofinansowanie inwestycji, a następnie na jej bieżące utrzymanie. W tym jednak przypadku jest nieco trudniej.

Tutaj sugerowałabym skontaktowanie się z firmą, która zajmuje się tym zawodowo. Tymi projektami można się czasami mocno rozczarować. Bywa, że ucieszymy się najpierw, że pozyskaliśmy pieniądze na realizację naszego marzenia, a potem się okazuje, że połowę trzeba oddać, bo zrobiliśmy coś nie tak, jak trzeba. Robiłam takie projekty samodzielnie, ale jednak kontaktuję się zawsze ze specjalistami - pomimo, że taka usługa trochę kosztuje. Jest to jednak zdecydowanie bezpieczniejsze, niż próba zrobienia tego "chałupniczo". 

Dotacje z gminy 

Oczywiście są też możliwości pozyskania dotacji celowych w mniejszych miejscowościach. Ale jeśli chodzi o żłobki, to ich tworzenie i utrzymywanie jest zadaniem samorządów. Może być zatem trudno pozyskać takie środki. Można oczywiście próbować napisać pismo do burmistrza czy wójta z prośbą o wsparcie inicjatywy, uzasadniając np. korzyściami dla społeczności. Natomiast powiem szczerze, że trudno ocenić realność takiego przedsięwzięcia. Myślę, że to już zależy przede wszystkim od układów obowiązujących w danej gminie

Dotacje na żłobek dla rodziców

Jeśli chodzi o bieżące funkcjonowanie, to w dużych miastach są zazwyczaj dotacje dla rodziców - np. w Krakowie miasto dopłaca podmiotom niepublicznym środki po to, aby rodzice płacili mniej. W mniejszych miejscowościach niestety nie zawsze jest na to szansa. Do tego mamy również Malucha, który obniża odpłatności rodzica. Reszta to oczywiście środki wpływające od rodziców, czyli czesne

Należy pamiętać, że choć Maluch Plus jest świetnym dofinansowaniem, to nie jest to całkowicie pewne źródło. Co roku jest ogłaszana nowa wysokość dotacji, którą ciężko przewidzieć wcześniej. 

Dokładność kluczem do sukcesu

Najczęstszym błędem, z jakim spotykałam się na etapie inwestycyjnym było lekceważenie drobnych szczegółów. Dla przykładu: musisz mieć dwa hydranty wewnętrzne, a nagle się okazuje, że nie ma żadnego i trzeba go zrobić nagle. To często wynika z braku konsultacji. Zdarza się, że na mapie geodezyjnej widnieje hydrant, według urzędu również powinien być, ale przychodzi strażak i chce go zobaczyć - i okazuje się, że nie ma go od dziesięciu lat, ale nikt nie zaktualizował map. A często zdarza się, że strażaka zapraszamy na odbiór pod sam koniec - wszystko jest gotowe do działania, i nagle okazuje się, że mamy taki problem. W tej sytuacji, zrobienie hydrantu to jest np. dodatkowych pięć miesięcy. 

Konsekwencje niedopatrzeń

W dodatku, jeśli robimy to z projektów unijnych lub takich jak Maluch, to obowiązują konkretne terminy. Jeśli ich nie dotrzymamy, nie wpiszemy żłobka do ewidencji w konkretnym terminie to trzeba będzie oddać wszystkie pieniądze. Tego się nie da przeskoczyć ani przesunąć. Zatem upenwijmy się kilka razy, że lokal na pewno spełnia wszelkie możliwe warunki, lub że jesteśmy w stanie w określonym czasie dostosować go do tego, by te warunki były spełnione. 

Zmiana sposobu użytkowania

Jakiś czas temu w Warszawie było bardzo dużo spraw, w których podmioty nie robiły zmiany sposobu użytkowania - ponieważ nikt tego nie sprawdzał przez wiele lat. Aż pewnego pięknego dnia ktoś zaczął to sprawdzać. Okazało się, że mnóstwo pieniędzy musiało wrócić do Malucha, ponieważ ludzie nie zdążyli w terminach. Nie da się zrobić zmiany sposobu użytkowania w tydzień. Dlatego upewnienie się, że lokal jest możliwy do zaadaptowania to podstawa. Pamiętajmy, że wszystko się da zrobić, ale potrzebny jest na to czas i środki. 

Optymizm w umiarkowanych dawkach

Często właściciele nowych żłobków podchodzą zbyt optymistycznie do kwestii zapełnienia placówki po jej otwarciu. Przeliczamy sobie, że żeby być na zero, potrzebujemy 30% obłożenia i zakładamy, że od pierwszego dnia na pewno będziemy mieć tyle dzieci. A okazuje się, że przez pierwsze trzy miesiące jednak ich nie ma. Trzeba mieć pewien bufor finansowy, aby w takiej sytuacji przetrwać. To wiąże się też z drugim zbyt optymistycznym podejściem - do budżetu, jaki zakładamy. 

Często jest tak, że gdy ktoś robi pierwszą placówkę, to myśli, że wszystko na pewno się uda bez większych problemów. Życie szybko weryfikuje, że jest wiele czynników, które ciężko nam przewidzieć. Warto wziąć pod uwagę również opcję pesymistyczną, a potem się ucieszyć, że jest lepiej, niż na odwrót. 

Baner

Jak pozyskać rodziców do żłobka?

Przede wszystkim rodziców trzeba zacząć informować o nowej inicjatywie jeszcze na etapie rozpoczęcia adaptacji lokalu. Jeśli zaczniemy to robić dopiero po otwarciu - będzie za późno. Bardzo dużo rodziców interesuje się żłobkiem wkrótce po porodzie dziecka. Jeśli wtedy trafią na twój żłobek, to są o wiele większe szanse, że w przyszłości wybierając placówkę, pomyślą właśnie o tej. 

Z mojego doświadczenia wynika, że najlepszym sposobem dotarcia do nowych klientów w żłobku jest poczta pantoflowa. To rodzice dzieci z placówki przekazują innym rodzicom, że to jest dobre miejsce. Więc oczywiście Facebook, strona internetowa, plakaty - to wszystko jest potrzebne, ale placówka musi chwilkę podziałać, żeby rodzice mogli jej zaufać i powiedzieć: "tak, ten żłobek jest dobry". 

Proces budowania marki

Gdy już marka jest zbudowana, to wszystko staje się o wiele prostsze. Ale ten proces nie trwa dwa tygodnie, co trzeba koniecznie brać pod uwagę. Na pewno pomogą nam w tym również imprezy typu dni otwarte, festyny. Ale o nich również ludzie muszą się dowiedzieć wcześniej. Najważniejsze jest zatem docieranie do ludzi indywidualnie - rozmawianie z rodzicami, poznawanie ich, słuchanie i nawiązywanie relacji, które zaowocują w przyszłości. 

400 plus dopłaty na żłobek dla dziecka - wnioski, terminy, warunki dofinansowania

W 2022 roku rodzice będą mogli liczyć na nowe świadczenie finansowe związane z obecnością dziecka w żłobku. Nowe dofinansowanie znane pod nazwą 400 plus ma na celu obniżenie kosztów opieki nad maluchem. W dzisiejszym artykule skupiamy się zatem na tym, kto może uzyskać dopłatę do żłobka, jak złożyć wniosek oraz na co konkretnie można przeznaczyć pozyskane środki. 

W tym artykule:

Co to jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie, które powstało dzięki uchwaleniu ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku. W skrócie dotyczy tego, aby rodzice, którzy wychowują dzieci i ponoszą dość duże koszty z tym związane, otrzymywali pomoc, która pomoże część takich wydatków sfinansować. Dla rodzin, w których dofinansowanie dotyczy drugiego i kolejnego dziecka, jeśli rodzice będą chcieli skorzystać z pomocy, to będzie to kwota tysiąca złotych na to dziecko, a jeśli będą chcieli sobie zapewnić stabilne finansowanie przez dłuższy czas - np. 2 lat, to będzie to 500 złotych

400 plus na dziecko w żłobku - na czym polega?

Dopłata do żłobka w tej formie ma zostać wprowadzona już w przyszłym roku i służyć odciążenie rodziców. Kwota dofinansowania ma wynosić maksymalnie 400 złotych, jednak z całą pewnością nie więcej, niż opłata, którą rodzic ponosi za pobyt dziecka w żłobku.

To świadczenie jest przeznaczone dla pierwszego dziecka w rodzinie i można je rozumieć jako finanse, które służą temu, żeby środki które rodzice przeznaczają na opłaty za żłobek, obniżyć o 400 złotych. Tutaj bardzo ważne jest to, że nie bierzemy pod uwagę opłat związanych z wyżywieniem.  

Dla kogo jest przeznaczone nowe dofinansowanie?

Przede wszystkim do otrzymania takiego dofinansowania jest uprawniony rodzic, który sprawuje opiekę nad dzieckiem. Pierwsze dziecko w rodzinie jest uprawnione do świadczenia bez względu na wiek. Kolejne, które jest pod opieką placówki żłobkowej i nie osiągnęło 12 miesiąca życia, lub jest w żłobku, a skończyło 36 miesiąc życia - również mają prawo do otrzymywania świadczenia 400 plus. 

Baner

Mówimy tutaj głównie o opłacie pobieranej przez żłobek za pobyt dziecka w placówce. Oczywiście, jeśli istnieją jakieś inne zniżki, które żłobek respektuje, to 400 plus obniża "rzeczywistą" wartość kwoty płaconej przez rodziców na rzecz żłobka. 

Warunki dofinansowania

Często zadawanym pytaniem w kontekście nowej dopłaty do żłobka jest: czy przyznanie środków będzie zależne od osiąganego dochodu? Okazuje się, że nie. Wszyscy rodzice, do których jest kierowane świadczenie, mogą je uzyskać niezależnie od dochodu. Maksymalna kwota dopłaty do żłobka będzie wynosić 400 złotych. Jeśli miesięczna opłata za opiekę nad dzieckiem wynosi mniej - np. 300 złotych - to dofinansowanie będzie równe tej kwocie. Świadczenie będzie wypłacone bezpośrednio na wskazany we wniosku rachunek bankowy żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego. 

Terminy i składanie wniosku

Aby skorzystać z dofinansowania 400 plus, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Warto wiedzieć, że należy tego dokonać drogą elektroniczną, za pomocą jednego z trzech poniższych sposobów:

Wniosek można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie korzystać z usług żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego. 

Proces weryfikacji danych

Przede wszystkim sam wniosek jest składany przez rodziców do ZUS-u. W tym wniosku jest informacja, do jakiego żłobka uczęszcza dziecko. Taki wniosek jest samodzielnie przez ZUS sprawdzany, zgodnie z danymi z rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Ten z kolei jest uzupełniany przez właścicieli placówek. 

Placówki miały czas na wprowadzenie danych do rejestru do 31 marca tego roku. Natomiast ustawodawca przewidział, że jeśli po tym czasie dane ulegną zmianie, to możemy mieć do czynienia z dwoma przypadkami. Organ prowadzący taki żłobek po pierwsze ma obowiązek uaktualnienia danych w ciągu 3 dni od ich zmiany, lub w ciągu 5 dni roboczych liczonych od miesiąca w którym zmiany zaistniały. 

Jakie dane ma obowiązek zgłosić placówka?

W rejestrze żłobków i klubów dziecięcych przede wszystkim muszą znaleźć się dane dotyczące dzieci oraz ich rodziców - imię i nazwisko, data urodzenia, numer pesel lub dane innego dowodu tożsamości. Prócz tego czas, w jakim dziecko było pod opieką danej placówki i wysokość czesnego, numer kontaktowy oraz adres mailowy. Żłobki we własnym interesie powinny podać numer konta bankowego, na jaki będą wpłacane środki. 

Jeśli ZUS nie stwierdzi nieprawidłowości w złożonym wniosku, to informuje strony o tym, że dziecko otrzyma dofinansowanie i na tym ta część procesu się zakończy. Jeśli pojawią się wątpliwości, to będzie starał się je zweryfikować drogą elektroniczną. 

400 złotych na żłobek - od kiedy? 

Nad tym, jak rodzice wydatkują te pieniądze oraz czy rzeczywiście będą one służyły rozwojowi dziecka, będzie miał kierownik ośrodka pomocy społecznej lub dyrektor centrum usług społecznych. Jeśli od osób kontrolujących wyjdą informacje, że środki są wydatkowane w nieprawidłowy sposób, to pieniądze, które są kierowane bezpośrednio do rodziców, są zamieniane na opłacanie określonych usług na rzecz rozwoju dzieci lub konkretnych przedmiotów. 

Co jest bardzo istotne, to świadczenie jest wypłacane od 1 kwietnia, ale środki będą wyrównywane również wstecz - od stycznia tego roku. 

Program Cyfrowa Gmina - rozpoczął się drugi nabór wniosków!

W drugim naborze wniosków w ramach programu Cyfrowa Gmina przeznaczono do rozdysponowania prawie 251 milionów złotych. Ten nabór jest skierowany do 1063 gmin, a ostateczny termin zgłoszeń został wyznaczony na 22 grudnia. Czym jest program Cyfrowa Gmina, jakie wydatki pokrywa i jak wziąć w nim udział? 

W tym artykule:

Czym jest projekt Cyfrowa Gmina?

Cyfrowa Gmina to projekt skierowany do wszystkich gmin w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. W pierwszym naborze, który zakończył się 17 listopada, mogły wziąć udział 734 gminy w Polsce. Zainteresowanie projektem Cyfrowa Gmina okazało się być bardzo duże - w pierwszej turze wzięło udział 720 gmin. 

Motywy projektu Cyfrowa Gmina

Jak czytamy na rządowej stronie projektu “pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców”. Rzeczywiście - w trakcie pandemii mieliśmy okazję obserwować różne komplikacje związane z cyfryzacją, szczególnie w placówkach przedszkolnych oraz żłobkowych. Braki w sprzęcie i oprogramowaniu lub niewystarczające kompetencje cyfrowe - to dwa najpowszechniejsze problemy. Program Cyfrowa Gmina ma być odpowiedzią na te potrzeby. 

Baner

Cyfrowa Gmina - drugi nabór

Przedwczoraj rozpoczęła się druga tura naborów do projektu, którą skierowano do aż 1063 gmin

Tym razem do rozdysponowania mamy ponad 250 milionów złotych. Wnioski można składać do 22 grudnia, a rozliczać do końca 2022 roku" - informuje Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wysokość dofinansowań w projekcie

Do udziału w projekcie uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z listami wnioskodawców, które są publikowane w dniu ogłoszenia danego naboru do konkursu. Maksymalna intensywność dofinansowania projektu może wynosić nawet do 100% kosztów kwalifikowalnych. Wyznaczono również minimalną wysokość grantu dla jednej gminy - 100 000 zł. Maksymalna wynosi 2 000 000. 

Wysokość dofinansowania zostaje określona zgodnie z metodologią określoną w regulaminie projektu, czyli za pomocą „wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej w 2021 r.”, publikowanego przez Ministerstwo Finansów, a także liczbę mieszkańców w danej jednostce. 

Jak obliczyć wysokość dofinansowania?

Jak obliczyć wysokość dofinansowania, które przysługuje w danej gminie w projekcie Cyfrowa Gmina? Organizatorzy przygotowali specjalny wzór, który znajdziesz poniżej.

Grafika

Jest to oficjalna metodologia wyliczania wysokości grantu dla gminy.

Koszty kwalifikowalne

Do wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu zalicza się środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa niestanowiące środków trwałych. Są to m.in.: sprzęt informatyczny, zakup oraz dostawa doposażenia. Kolejna kategoria to wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie (np. aplikacja dla przedszkoli i żłobków), komunikatory, narzędzia związane z komunikacją online, licencje itp. 

W trzeciej kategorii znajdziemy usługi zewnętrzne - dotyczące analiz, bezpieczeństwa, szkoleń, wdrażania systemów informatycznych. 

Składanie wniosków do projektu

Wzór Wniosku o przyznanie Grantu jest dostępny tutaj w formie generatora wniosków grantowych. Złożenie Wniosku o przyznanie Grantu jest możliwe wyłącznie przez wnioskodawcę, który we wniosku o przyznanie Grantu oświadczy, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego zasady. Istnieje również możliwość wycofania takiego wniosku poprzez wysłanie pisma z informacją o rezygnacji w udziale w konkursie. 

Zasady oceny wniosków 

Oceny złożonych przez podmioty wniosków dokonuje komisja przyznająca dofinansowania. W pierwszej kolejności następuje walidacja wniosku, po której mamy możliwość naniesienia poprawek w odniesieniu do konkretnych uwag komisji. Jeśli stwierdzone zostaną oczywiste pomyłki lub braki we wniosku, do wnioskodawcy adresuje się wezwanie do ich poprawy w ciągu trzech dni roboczych. Jeśli poprawki nie zostaną w tym czasie wprowadzone, walidacja i ocena wniosku następuje na podstawie złożonej pierwotnie wersji. Ocena wniosków trwa około 40 dni liczonych od dnia zakończenia danej rundy wniosków o przyznanie Grantów. 

Kiedy kolejne terminy naborów?

Pierwsza runda naborów do projektu Cyfrowa Gmina zakończyła się 17 listopada. Już 22 listopada rozpoczęła się kolejna, która potrwa do 22 grudnia. Trzeciej tury możemy się zatem spodziewać zapewne w styczniu, o czym będziemy na bieżąco informować. Każda gmina ma wyznaczoną dla siebie rundę, a listę gmin można poznać w dniu, w którym uruchamiany jest kolejny nabór do programu.