kobieta przy biurku z dokumentami
   
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Kompleksowy przewodnik: Kontrola kuratorium w przedszkolu niepublicznym – co powinieneś wiedzieć?

Kontrola kuratorium w przedszkolu niepublicznym to nie tylko obowiązek, który narzuca nam prawo oświatowe, lecz również impuls do poprawy istniejących rozwiązań i ogólnie jakości pracy placówki. W tym tekście wyjaśniamy, jakie procedury kontrolne są kluczowe i jak skutecznie przygotować przedszkole, aby sprostać oczekiwaniom inspektorów.

Spis treści:

Najważniejsze informacje

 • Prawo oświatowe wymienia dwa organy nadzoru nad placówkami: organ nadzoru pedagogicznego, którego rolę odgrywa kurator, oraz organy nadzoru finansowego oraz administracyjnego, którymi są organy prowadzące.
 • Przedszkola niepubliczne podlegają pod nadzór pedagogiczny kuratorium oświaty, które kontroluje działalność placówki pod kątem zgodności z prawem oświatowym oraz realizacji podstawy programowej.
 • Przygotowanie placówki do kontroli kuratorium wymaga należytego prowadzenia dokumentacji, która obejmuje m.in. statut, regulaminy, rejestry, dzienniki zajęć oraz dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Proces kontroli kuratorium w przedszkolu niepublicznym polega na weryfikacji dokumentacji, obserwacji zajęć dydaktycznych i rozmowach z kadrą. Stanowi okazję do diagnozy, oceny i wspierania procesów edukacyjnych oraz inspiracji do rozwoju i wprowadzania ulepszeń.

Nadzór pedagogiczny w przedszkolu niepublicznym

Przedszkole niepubliczne, jako że funkcjonuje na podstawie ustawy tej samej ustawy co placówki publiczne (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe), ma obowiązek poddania się kontroli kuratora oświaty. Organ nadzoru pedagogicznego, czyli kurator oświaty podczas kontroli ocenia zgodność efektów działalności dydaktycznej placówki z przepisami prawa oświatowego, a także nadzoruje realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Czy to oznacza, że jego rola sprowadza się do kontroli i ewentualnego karania za nieprawidłowości?

Obserwacja, analiza i ocena procesów kształcenia, wychowania oraz innej działalności statutowej pozwala na weryfikację dotychczasowych działań i wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia. Nadzór pedagogiczny nie powinien być więc postrzegany jedynie jako mechanizm kontroli, ale przede wszystkim jako wsparcie i inspiracja dla placówek do ciągłego doskonalenia swojej działalności.

Nadzór pedagogiczny sprawuje nie tylko kuratorium (jako zewnętrzny organ nadzoru), ale także, jako organ wewnętrzny, dyrektor przedszkola. Jego rola polega na inspirowaniu nauczycieli i wspieraniu ich w realizacji ich zadań. Robi to m.in. poprzez diagnozę pracy placówki i organizowanie szkoleń.

Przygotowanie do kontroli kuratora oświaty

Do kontroli kuratorium w przedszkolu niepublicznym warto dobrze się przygotować. Kluczowe znaczenie ma tutaj prawidłowo prowadzona dokumentacja, która zawiera informacje o przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy. Właściwe zarządzanie dokumentacją przez dyrektora placówki to fundament, na którym opiera się cały proces kontroli.

Dokumentacja placówki

Podczas kontroli kluczową rolę odgrywa statut przedszkola. Dokument ten definiuje strukturę, cele, zadania oraz organizację pracy placówki, stanowiąc podstawę prawną jej funkcjonowania. Nie bez znaczenia są także regulaminy, które określają szczegółowe zasady, m.in. warunki przyjmowania dzieci do przedszkola.

Niezwykle ważne są także rejestry wyjść grupowych oraz dokumentacja z wypadków w przedszkolu. Są one istotne dla oceny bezpieczeństwa dzieci, a także służą zabezpieczeniu interesów placówki. Kontrolujący zwracają również uwagę na plany rozwoju przedszkola i procedury wewnętrzne. Te dokumenty ukazują zaangażowanie placówki w ciągłe doskonalenie jakości edukacji i zarządzania.

Dzienniki zajęć i programy edukacyjne

Kolejnym elementem, na którym koncentruje się nadzór pedagogiczny, są dzienniki zajęć. Muszą one odzwierciedlać realizację podstawy programowej w zakresie wychowania. Dzięki temu osoba kontrolująca może ocenić, czy przedszkole spełnia swoje podstawowe zadania edukacyjne.

Dzienniki zajęć to nie tylko zapis treści przekazywanych dzieciom, ale także świadectwo pracy nauczycieli. Pokazują, jak planują oni i organizują swoje zajęcia, jak dostosowuje metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Dzięki temu kurator oświaty może ocenić, czy nauczyciel efektywnie realizuje podstawę programową.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kolejny obszar, który podlega kontroli kuratorium. Dyrektor placówki odpowiada za posiadanie w przedszkolu:

 • aktualne atesty na zabawki i wyposażenie
 • dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup zawodowych
 • instrukcje BHP
 • opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące wymogów higieniczno-zdrowotnych.

Poza tym każde przedszkole musi posiadać książkę budynku oraz dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu i przeglądy techniczne obiektu. Kurator sprawdza, czy placówka spełnia odpowiednie warunki techniczne i lokalizacyjne. Dyrektor przedszkola oraz wszyscy pracownicy muszą być regularnie szkoleni z zakresu BHP oraz udzielania pierwszej pomocy.

Co więcej, przedszkole powinno prowadzić rejestr wyjść grupowych, wypadków przy pracy oraz wypadków dzieci.

Baner Dlaczego LiveKid

Jak wygląda kontrola kuratorium oświaty w praktyce?

Wiemy już, jakie elementy są oceniane podczas kontroli kuratorium. Ale jak to wygląda w praktyce? Jak przebiega sam proces kontroli w przedszkolu i na co musi przygotować się dyrektor. Uprawnienia osoby kontrolującej jasno określa prawo oświatowe.

Prawo wglądu w dokumenty

Kurator ma prawo wglądu w dokumentację przedszkola, która zawiera informacje o przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy. Dyrektor placówki nie ma natomiast obowiązku udostępniania dokumentów kadrowych czy finansowych placówki, gdyż te nie są bezpośrednio związane z procesem nauczania i wychowania, a także z funkcjonowaniem przedszkola.

Obserwacja zajęć

Obserwacja zajęć to kluczowy element kontroli kuratorium. Kontrolujący ma prawo wstępu na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, informując o tym wcześniej dyrektora przedszkola. Dzięki temu może na żywo zobaczyć, jak wygląda praca nauczyciela, jak prowadzi zajęcia, jak komunikuje się z dziećmi.

Obserwacja zajęć to także okazja do oceny, czy nauczyciel efektywnie realizuje podstawę programową i czy stosuje odpowiednie metody pracy wychowawczej i opiekuńczej. To moment, w którym teoria spotyka się z praktyką, a kontrolujący może zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość edukacyjna przedszkola.

Rozmowy z kadrą przedszkolną

Rozmowy z kadrą przedszkolną to kolejny istotny element kontroli kuratorium. Kontrolujący przeprowadza rozmowy z nauczycielami, dyrektorem, a czasem nawet z innymi pracownikami placówki. Dzięki temu może uzyskać kompleksowy obraz funkcjonowania przedszkola.

Rozmowy te pozwalają na rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego funkcjonowania placówki. Kontrolujący może zadać pytania dotyczące konkretnych aspektów pracy przedszkola, sprawdzić, jak nauczyciele radzą sobie z realizacją podstawy programowej, jakie stosują metody pracy, jakie widzą problemy i wyzwania.

Protokół kontroli kuratora oświaty

Po przeprowadzonej w przedszkolu kontroli, kurator oświaty przygotowuje protokół, który musi zawierać takie elementy jak:

 • opis stanu faktycznego, w tym nieprawidłowości,
 • wnioski
 • zalecenia wraz z terminem ich realizacji.

Dokument taki sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden z nich otrzymuje dyrektor placówki.

Wpływ technologii na kontrolę kuratorium

Żyjemy w czasach, kiedy technologia staje się nieodłącznym elementem naszego życia. Wpływa ona również na funkcjonowanie przedszkoli i placówek, w tym na przebieg kontroli kuratorium oraz wdrożenia nowych rozwiązań.

Elektroniczny dziennik zajęć

Dziennik elektroniczny zajęć to narzędzie, które znacznie upraszcza pracę nauczycieli i dyrektorów przedszkoli. Dzięki niemu możliwe jest prowadzenie dokumentacji w formie cyfrowej, co przyczynia się do usprawnienia zarządzania informacjami edukacyjnymi.

Wykorzystanie aplikacji takich jak LiveKid do prowadzenia dziennika elektronicznego, umożliwia przechowywanie większej ilości informacji i jest dostosowane do potrzeb przedszkola, co zwiększa funkcjonalność i efektywność pracy. Zastosowanie takiego rozwiązania może więc zostać ocenione przez kuratorium oświaty nie tylko neutralnie, ale wręcz pozytywnie.

Kontrola jako szansa na rozwój

Kontrola kontrola kuratorium w przedszkolu to nie tylko proces weryfikacji czy wykrywanie błędów, ale również szansa na rozwój i odkrycie obszarów, które wymagają poprawy. Dzięki niej przedszkole ma możliwość dokonania autoewaluacji, czyli samodzielnego sprawdzenia jakości swojej pracy.

Kontrola kuratorium to okazja do:

 • zastanowienia się nad obecnymi praktykami i do wprowadzenia zmian, w tym poprawy istniejących, zwłaszcza w procesie kształcenia;
 • rozwoju i doskonalenia;
 • zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju przedszkola.

Podsumowanie

Kontrola kuratorium to nie tylko sprawdzenie zgodności działalności przedszkola z przepisami prawa. To również okazja do oceny jakości procesów kształcenia i wychowania, do zastanowienia się nad obecnymi praktykami i do wprowadzenia zmian. To szansa na rozwój i doskonalenie. To również okazja do zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, które mogą przyczynić się do dalszego rozwoju przedszkola.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega kontrola kuratorium?

Kontrola kuratorium polega na ocenie przestrzegania przepisów prawa w przedszkolu oraz jej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Czy przedszkola podlegają pod kuratorium?

Tak, prawo oświatowe wyraźnie wskazuje, że wszystkie placówki przedszkolne, zarówno publiczne jak i prywatne, podlegają pod nadzór pedagogiczny ze strony kuratorium oświaty. To ważne ze względów organizacyjnych i edukacyjnych.

Jaka jest rola kuratora oświaty w przedszkolu niepublicznym?

Kurator oświaty w przedszkolu niepublicznym prowadzi nadzór nad realizacją programu nauczania, ocenia zgodność z przepisami prawa oraz wspiera placówki w doskonaleniu działalności.

Jakie dokumenty są analizowane podczas kontroli kuratorium?

Podczas kontroli kuratorium analizowane są statut przedszkola, regulaminy, dzienniki zajęć i inne dokumenty związane z działalnością placówki. W ten sposób ocenia się zgodność z przepisami i jakość pracy placówki.

Baner aplikacji LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty