kobieta z walizką wśród drzew
 
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Urlop nauczyciela w przedszkolu - jakie przepisy obowiązują w różnych typach placówek

Czy nauczyciel przedszkola korzysta z urlopów na tych samych zasadach co nauczyciel szkoły? Ile dni przysługuje osobie zatrudnionej w placówce niepublicznej? Jakie inne rodzaje urlopów przewiduje prawo i z czego mogą skorzystać nauczyciele przedszkolni? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Spis treści:

Urlopy w szkole i przedszkolu według Karty nauczyciela

Zasady udzielania urlopów nauczycielom w szkołach i przedszkolach samorządowych reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Według tego aktu prawnego można wyróżnić dwa rodzaje placówek, w których obowiązują nieco inne zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.

Są to placówki:

  • feryjne - w których przewidziane są ferie szkolne;
  • nieferyjne - działają przez cały rok.

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. [...]
3. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

art. 64. Karty Nauczyciel

W jednym i drugim typie placówek nauczycielowi zatrudnionemu w oparciu o Kartę Nauczyciela przysługuje wiec 35 dni urlopu, jednak możliwego do wykorzystania na innych zasadach.

  • w placówkach feryjnych - zgodnie z organizacją roku szkolnego;
  • w placówkach nieferyjnych - według planu urlopów.

Przedszkole - placówka nieferyjna

Przedszkola - zarówno samorządowe, publiczne, jak i niepubliczne - w myśl rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli są placówkami nieferyjnymi. Rok szkolny rozpoczyna się w nich 1 września i kończy 31 sierpnia. Dlatego też w przedszkolu nauczyciel zobowiązany jest to do wykorzystania przysługujących mu dni wolnych zgodnie z ustalonym na początku roku planem planem urlopów. Ta sama zasada dotyczy również oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Oddział przedszkolny funkcjonuje według prawa na tych samych zasadach co przedszkole.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, § 12. 1.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela przedszkola

Nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu samorządowym i oddziale przedszkolnym przysługuje więc 35 dni roboczych urlopu, bez względu na staż pracy. Czas ich wykorzystania zależy od ustalonego wspólnie z dyrektorem planu urlopów. Ta ilość dni może być więc wykorzystana teoretycznie w dowolnym momencie roku i podzielona na mniejsze części.

Urlop nauczycieli przedszkola niepublicznego

Nauczycielom placówek prowadzonych przez inne organy niż samorząd urlop wypoczynkowy przysługuje w takim samym wymiarze jak wszystkim innym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Wymiar urlopu regulują tu więc zapisy Kodeksu pracy:

  1. 20 dni - jeżeli nauczyciel zatrudniony jest krócej niż 10 lat;
  2. 26 dni - jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat

Postanowienia wewnętrzne niepublicznej placówki mogą jednak zmieniać ten podstawowy zakres. O ile w statucie czy regulaminie będą zawarte odpowiednie zapisy, nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby nauczyciele w korzystali nawet z 35 dni urlopu wypoczynkowego. Zależy to tylko od decyzji dyrektora i warunków ustalonych przy zatrudnieniu.

Plan urlopów

Przygotowanie planu urlopów w jednostkach nieferyjnych jest dokumentem obowiązkowym. Jest jednak też znacznym ułatwieniem organizacji pracy zarówno w przedszkolach publicznych jak i niepublicznych. Przygotowuje się go na rok z góry. Później oczywiście można dokonywać w nim zmian, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ważne, aby wziąć pod uwagę cztery dni urlopu na żądanie, których nie wpisujemy (!) do planu urlopowego. Urlop taki przysługuje nauczycielowi, podobnie jak każdej innej osobie zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę. Należy pamiętać, że pracownik musi zgłosić żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Jeśli plan nie uwzględnia całej pozostałej puli, dyrektor wraz z pracownikiem indywidualnie ustalają termin wypoczynku. Planując urlopy pracowników należy wziąć pod uwagę roczny harmonogram pracy placówki, ale też uwzględnić potrzeby pracowników. Gotowy plan urlopów najlepiej sprawdza się w formie przejrzystej tabeli, którą można przygotować w systemie do zarządzania placówką. Funkcja Grafiki personelu w aplikacji LiveKid pozwala na wygodne planowanie i modyfikowanie urlopów, a także kontrolowanie czasu pracy. Taki plan można mieć zawsze ze sobą, a pracownicy na bieżąco mogą zapoznać się z ewentualnymi zmianami.

Urlop proporcjonalny

Ilość dni urlopu dla nauczyciela liczy się w obrębie roku kalendarzowego. Jednak ze względu na organizację roku szkolnego, nowi pracownicy w placówkach oświatowych często zatrudniani są od września. Ilość dni do wykorzystania do końca danego roku kalendarzowego ustala się w takim wypadku proporcjonalnie do wymiaru i okresu zatrudnienia w danym roku – zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pracy.

Warto zaznaczyć, że w momencie podjęcia pracy po raz pierwszy, osoba zatrudniona nie otrzymuje od razu pełnej puli wyliczonej do końca roku. Z upływem każdego miesiąca pracy nowy nauczyciel zyskuje prawo do urlopu w wymiarze 1/12 puli przysługującej mu po przepracowaniu roku. Każdy nauczyciel, który nie przepracuje pełnego roku, ma do wykorzystania proporcjonalny urlop, wyliczany na tej zasadzie. W przypadku, kiedy wynik daje nam liczby ułamkowe, dokonuje się zaokrąglenia urlopu do pełnego dnia.

Na zasadzie proporcji wylicza się też urlopy dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, np. nauczycieli specjalistów, takich jak pedagog czy logopeda.

Nauczyciel szkoły i przedszkola - różnice

Podstawową różnicą pomiędzy urlopem nauczyciela placówce feryjnej i nieferyjne jest to, że w tej drugiej dyrektor nie może zobowiązać pracownika do wykonywania w trakcie urlopu jakiejkolwiek pracy czy czynności (co jest możliwe w szkole).

Druga sprawa to długość nieprzerwanego wypoczynku. W placówkach feryjnych nauczycielom przysługują 4 tygodnie, podczas gdy placówkach nieferyjnych są to 2 tygodnie, podobnie jak w przypadku osób zatrudnionych w oparciu tylko i wyłącznie o Kodeks pracy.

Inne rodzaje urlopu

Urlopy bezpłatne

Nauczyciel przedszkola może też skorzystać z urlopu bezpłatnego. W Karcie nauczyciela znajjdujemy zapis, że przysługuje on np. na czas zajmowania konkretnych stanowisk lub pełnienia funkcji, takich jak stanowisko kuratora oświaty, praca w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej czy w szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich. W takich sytuacjach dyrektor ma obowiązek jego udzielenia, nawet bez złożenia wniosku przez nauczyciela.

Według wspomnianej ustawy nauczyciel ma też prawo otrzymać urlop bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a także z innych ważnych przyczyn.

Urlop szkoleniowy

Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, kształcącym się w szkołach wyższych przysługuje prawo do płatnego urlopu na cele związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Dyrektor udziela go na podstawie skierowania.

Urlopy związane z uprawnieniami rodzicielskimi

Nauczyciele korzystają też na tych samych zasadach co ogół pracowników z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego, urlopów dla rodziców adopcyjnych. Modyfikacje dotyczą jedynie urlopu wychowawczego i określa je art. 67a–b i art. 67d KN. Dotyczy to zwłaszcza terminu jego zakończenia . Musi on zakończyć się dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli 31 sierpnia. W praktyce ulega on skróceniu, a na wniosek nauczyciela może zostać wydłużony.

Przykładowe wyliczenie urlopu wypoczynkowego

Przykład: Logopeda w przedszkolu będzie zatrudniony na niepełnym etacie od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Wymiar etatu to: 10/22 etatu (0,45 etatu), praca 2 razy w tygodniu.

Wyliczenie:

4 miesiące pracy

35 dni urlopu x 0,45 etatu = 15,75 dni, co zaokrąglamy do 16 dni (na rok)

16 dni x 4 m-ce : 12 m-cy = 5,33, co zaokrąglamy do 6 dni (48 godzin) za 4 miesiące pracy - „pula urlopu"

40 godzin x 0,45 etatu = 18 godzin - „tygodniowy wymiar czasu pracy"

18 godzin : 2 dni w tygodniu = 9 godzin - „dobowa norma czasu pracy"

Z „puli urlopu" 48 godzin na jeden dzień urlopu ściągamy 9 godzin, czyli 48 godzin : 9 godzin = 5,33 dnia = 5 dni (45 godzin) i 3 godziny. W związku z tym organ prowadzący jest obowiązany udzielić urlop w wymiarze 5 dni (45 godzin) i 3 godziny.


Akty prawne

Baner aplikacji LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty