Dokumentacja w awansie zawodowym
 
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Dokumentacja w awansie zawodowym - sprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego

Wielu nauczycieli każdego roku rozpoczyna swoją przygodę z awansem zawodowym. O tym, jakie dokumenty ma obowiązek przechowywać dyrektor i jak napisać sprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego opowiedziała nam Urszula Witek.

Przypomnijmy, że w 2022 roku została zmieniona Karta Nauczyciela. Nauczyciele, którzy rozpoczęli staż po 1 września 2022 realizują awans zawodowy już według nowej, uproszczonej ścieżki formalnej, w ramach której nie jest wymagane sporządzanie planu rozwoju zawodowego ani złożenie sprawozdania.

Poniższy artykuł odnosi się więc do nauczycieli, których obowiązują przepisy przejściowe awansu zawodowego i realizują go na starych zasadach.

W tym artykule: 

Teczka awansującego nauczyciela 

Każdy nauczyciel będący w awansie posiada zazwyczaj założoną teczkę awansu. Dyrektor gromadzi w niej wszystkie dokumenty niezbędne do procesu. W przypadku stażysty w środku znajduje się informacja o rozpoczęciu stażu, dokładnej dacie i wymiarze czasowym. Nauczyciel stażysta ma również obowiązek złożyć swój plan rozwoju zawodowego. Można przygotować dwa osobne pisma – informacyjne o rozpoczęciu stażu, a drugie o wyznaczeniu opiekuna. 

Plan rozwoju zawodowego

Wszystkie dokumenty powinny być składane w dwóch egzemplarzach. Obowiązkiem dyrektora szkoły lub przedszkola jest przeanalizowanie złożonego przez nauczyciela planu rozwoju zawodowego zgodnie z literą prawa i ocena, czy zaplanowane działania będą zmierzać do spełnienia określonych wymagań. Jeśli zauważy, że nie do końca tak jest - musi napisać pismo ze stwierdzeniem konkretnych braków lub wymaganych poprawek. Wszystkie tego typu dokumenty również powinny zostać zachowane w teczce - chociażby na wypadek kontroli zewnętrznej. Jeśli plan jest już dopięty, dyrektor zatwierdza plan - koniecznie z datą! 

Rejestr wniosków o awans

Oprócz założenia teczki dla awansujących nauczycieli, obowiązkiem dyrektora jest również prowadzenie rejestru wniosków o awans zawodowy. Dotyczy to również osób awansujących na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Warto zaznaczyć, że nauczyciele mianowani w czasie realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego nie potrzebują już opiekuna.

Rejestry zaświadczeń i aktów

Kolejnym obowiązkowym rejestrem jest rejestr zaświadczeń – gdy nauczyciel skończy staż i otrzyma pozytywną ocenę w czasie postępowania kwalifikacyjnego, dyrektor wydaje zaświadczenie według szablonu, który można znaleźć w rozporządzeniu.

Następnie mamy również rejestr wydanych aktów. Można go prowadzić dosłownie na jednej kartce. Najbardziej odpowiednim i wygodnym systemem będzie porządkowanie informacji według roku kalendarzowego lub roku szkolnego. 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Osoba ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na starych zasadach ma obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły lub placówki sprawozdania z realizacji stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu. Dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania. 

Jak napisać sprawozdanie 

Przepisy nie określają konkretnego wzoru ani wytycznych dotyczących takiego dokumentu. Ważne, żeby było ono jasny, czytelne, zrozumiałe i były rzeczywistym sprawozdaniem – czyli opisaniem zdarzeń i faktów, bez ich analizy, interpretacji czy związanych z nimi emocji. Musi mieć ono znamiona pisma urzędowego, bo kopię sprawozdania będziemy przedstawiać komisji, która dokona postępowania kwalifikacyjnego.

Forma

Sprawozdanie możemy przygotować w formie tabeli lub jako ciągły tekst. Forma może być też mieszana. Ważne, żeby znalazły się w nim wszystkie niezbędne informacje.

Wstęp

Zaczynamy od ogólnych informacji o na temat nauczyciela i jego stażu, takich jak imię i nazwisko, obecny stopień awansu oraz już uzyskane kwalifikacje. W dalszej kolejności umieszczamy miejsce zatrudnienia (a zatem odbywania stażu), rodzaj prowadzonych zajęć, datę rozpoczęcia i zakończenia stażu oraz zatwierdzenia planu rozwoju.

Cele

Prócz podstawowych danych z realizacji planu rozwoju zawodowego na wstępie powinien być zasugerowany cel ogólny oraz cele szczegółowe planu awansu, który nauczyciel ma zamiar realizować.

Zrealizowane zadania

Po wstępnym ich przedstawieniu powinien również zawierać szczegółowe odniesienie do każdego zadania, uwzględniające efekty jego realizacji. Warto opisać, jak każde zadanie było realizowane – forma, termin itp. Jeśli czegoś nie udało się zrealizować – również to uwzględniamy, podając przyczyny. Nie musi to wcale oznaczać, że nauczyciel otrzyma negatywną ocenę dorobku. 

Dorobek zawodowy

Zgodnie z art. 9c ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela, nauczycielowi mianowanemu, ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczyciel mianowany wnioskujący o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego może zatem przedstawić działania, które zrealizował przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, alejużpo uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego.

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Wnioski

Dokument powinny zakończyć refleksje i przemyślenia nauczyciela, wnioski wypływające z zakończonego etapu i wykonanych w jego trakcie zadań. 

Często zadawane pytania

Ile stron powinno mieć sprawozdanie na dyplomowanego?

Nie istnieją żadne wytyczne co do długości sprawozdania.

Ile czasu na oddanie sprawozdania na nauczyciela dyplomowanego?

Sprawozdanie należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

Co powinno zawierać sprawozdanie?

Powinno zawierać przede wszystkim podstawowe dane osoby ubiegającej się o awans zawodowy, cele planu rozwoju zawodowego, zrealizowane zadania, efekty ich realizacji, dorobek zawodowy oraz wnioski.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1730).

Rozporządzenie MEiN z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie oceny pracy nauczycieli ( Dz.U. 2022 poz. 1822)

Rozporządzenie MEiN z dnia 6 września 2022r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.

Baner aplikacji LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty