Kompetencje i organizacja rady pedagogicznej w przedszkolu
 
Wypróbuj livekid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Kompetencje i organizacja rady pedagogicznej w przedszkolu

Obecność rady w placówkach niepublicznych nie jest obowiązkowa, a jednak wiele z nich mimo to decyduje się na powołanie takiego organu. Jakie kompetencje posiada w przedszkolu i jak wygląda proces jej organizacji? Jaką rolę odgrywa w niej dyrektor?

W tym artykule:

Powoływanie rady pedagogicznej

Jej działalność w niepublicznej placówce jest uzależniona przede wszystkim od organu prowadzącego. Zapisy statutowe nie są ograniczone regulacjami prawnymi. Większość przedszkoli niepublicznych decyduje się na powołanie rady według regulacji obowiązujących publiczne jednostki oświatowe, gdy stan zatrudnienia wynosi w danej jednostce oświatowej co najmniej trzech nauczycieli. Organ prowadzący może również dowolnie podwyższyć limit zatrudnienia nauczycieli, od którego jest uzależnione rozpoczęcie jej działalności.

Skład rady pedagogicznej

Wśród członków znajdują się oczywiście dyrektor przedszkola oraz nauczyciele, którzy pracują w danym przedszkolu. W zebraniach mogą również brać udział inne osoby - otrzymują wtedy tzw. głos doradczy. Przewodniczący może zaprosić innych do udziału w nich - za zgodą lub na wniosek rady. W tym uwzględnia się najczęściej przedstawicieli stowarzyszeń oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza bądź rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej bądź opiekuńczej.

Baner

Rola dyrektora

Dyrektor przedszkola jest przewodniczącym, który przede wszystkim przygotowuje zebrania członków rady pedagogicznej, a następnie również je prowadzi. Jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, a także miejscu, w którym się ono odbędzie. Pilnuje także, aby wszystko odbywało się zgodnie z regulaminem.

Jak wygląda rada pedagogiczna w przedszkolu?

Podstawowym zadaniem, jakie ma wypełnić poprzez ciągłą pracę jest przede wszystkim zaplanowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. Bardzo ważnym elementem jest tutaj analiza tego, w jaki sposób już następuje ta praca, znajdowanie punktów, które należy poprawić i wzmocnić, a następnie wprowadzanie zmian. Ponadto każda rada jest zobowiązana do opracowania i zatwierdzenia w drodze uchwały regulaminu swojej działalności. 

Kompetencje rady pedagogicznej 

Ma ona przede wszystkim dwie podstawowe - stanowiącą oraz doradczą. Jeśli chodzi o funkcje stanowiące, to będzie to w pierwszej kolejności przygotowanie regulaminu własnej działalności, a następnie zatwierdzenie planu pracy przedszkola na najbliższy rok szkolny. Poza tym ustala również sposoby oraz organizację kształcenia zawodowego nauczycieli, uchwala statut przedszkola oraz zatwierdza wprowadzanie do niego wszelkich zmian. 

Funkcja doradcza rady pedagogicznej

Oprócz posiadania kompetencji stanowiących, rada pedagogiczna posiada również funkcję doradczą. W praktyce oznacza to, że jest organem uprawnionym do opiniowania, mającego istotne znaczenie w podejmowaniu przez dyrektora konkretnych działań. Będą to między innymi propozycje dyrektora dotyczące zakresów obowiązków pracowników w ramach wynagrodzenia, dodatkowo płatnych zajęć, czy tygodniowego rozkładu zajęć. Rada opiniuje również projekty planów finansowych, wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród, a także kandydatury na stanowiska kierownicze w przedszkolu. 

Powoływanie dodatkowych zespołów 

W ramach swojej działalności rada pedagogiczna może tworzyć różnego typu zespoły lub komisje. Utworzenie, likwidacja, ustalenie składu osobowego oraz określenie zakresu działalności komisji lub zespołu wymaga od rady pedagogicznej formy uchwały. Pracą komisji lub zespołu kieruje przewodniczący.

Głosowanie na radzie

Prawo oświatowe mówi, że uchwały rady pedagogicznej powinny być podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, przy czym uznaje się tutaj, że liczba głosów “za” musi przewyższać liczbę głosów “przeciw” co najmniej o jeden. Głosowania rady mogą być jawne bądź tajne. Jawne są prowadzone przez przewodniczącego i zazwyczaj głos jest oddany poprzez podniesienie ręki. 

Obowiązek funkcjonowania rady

Podsumowując, pamiętajmy, że żaden przepis nie nakazuje stosowania w przedszkolu niepublicznym postanowień o radzie w publicznej placówce, w tym jej funkcjonowania w placówce zatrudniającej co najmniej trzech nauczycieli. W przedszkolu niepublicznym funkcjonuje pod warunkiem, że jej istnienie przewiduje statut oraz określa sprawowane przez nią kompetencje, nie jest to natomiast obowiązek. 

Banert

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Jarek, Maria i Mateusz