Kompetencje i organizacja rady pedagogicznej w przedszkolu
 
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Organizacja i kompetencje rady pedagogicznej w przedszkolu

Obecność rady w placówkach niepublicznych nie jest obowiązkowa, a mimo to wiele z nich decyduje się na powołanie takiego organu. Jakie są kompetencje rady pedagogicznej w prywatnym przedszkolu i jak wygląda proces jej organizacji? Jaką rolę odgrywa w niej dyrektor?

W tym artykule:

Powoływanie rady pedagogicznej

Działalność rady pedagogicznej w niepublicznej placówce jest uzależniona przede wszystkim od organu prowadzącego. Zapisy statutowe nie są ograniczone regulacjami prawnymi. Większość przedszkoli niepublicznych decyduje się na jej powołanie według regulacji obowiązujących publiczne jednostki oświatowe, gdy stan zatrudnienia wynosi w danej jednostce oświatowej co najmniej trzech nauczycieli. Organ prowadzący może również dowolnie podwyższyć limit zatrudnienia nauczycieli, od którego jest uzależnione rozpoczęcie jej działalności.

Skład rady pedagogicznej

W skład rady pedagogicznej wchodzi oczywiście dyrektor przedszkola oraz nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach mogą również brać udział inne osoby - otrzymują wtedy tzw. głos doradczy. Przewodniczący może zaprosić do udziału inne osoby za zgodą lub na wniosek rady. Jako głos doradczy zaprasza się najczęściej przedstawicieli stowarzyszeń oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza bądź rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej bądź opiekuńczej.

Baner

Rola dyrektora

Dyrektor przedszkola jest przewodniczącym, który przede wszystkim przygotowuje zebrania rady pedagogicznej, a następnie również je prowadzi. Jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku posiedzenia, a także miejscu, w którym się ono odbędzie. Pilnuje także, aby wszystko odbywało się zgodnie z regulaminem.

Jakie są zadania rady pedagogicznej w przedszkolu?

Podstawowym zadaniem, jakie ma wypełnić rada pedagogiczna jest przede wszystkim zaplanowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. Bardzo ważnym elementem jest tutaj analiza tego, w jaki sposób już następuje ta praca, znajdowanie punktów, które należy poprawić i wzmocnić, a następnie wprowadzanie zmian. Ponadto każda rada jest zobowiązana do opracowania i zatwierdzenia w drodze uchwały regulaminu swojej działalności. 

Kompetencje rady pedagogicznej

Kompetencje rady pedagogicznej dzielą się na dwie grupy: stanowiące oraz doradcze.

Stanowiące kompetencje rady pedagogicznej

Jeśli chodzi o funkcje stanowiące, to będzie to w pierwszej kolejności przygotowanie regulaminu własnej działalności, a następnie zatwierdzenie planu pracy przedszkola na najbliższy rok szkolny. Poza tym rada pedagogiczna ustala również sposoby oraz organizację kształcenia zawodowego nauczycieli, uchwala statut przedszkola oraz zatwierdza wprowadzanie do niego wszelkich zmian. 

Wśród stanowiących kompetencji rady pedagogicznej warto wymienić też podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po wcześniejszym zaopiniowaniu projektów przez radę placówki lub radę rodziców.

Doradcze kompetencje rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna posiada również funkcję doradczą. W praktyce oznacza to, że jest organem uprawnionym do opiniowania, mającego istotne znaczenie w podejmowaniu przez dyrektora konkretnych działań. Będą to między innymi takie kwestie jak tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, przydzielenie nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego czy do dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.

Rada pedagogiczna opiniuje również wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród, a także kandydatury na stanowiska kierownicze w przedszkolu. 

Kompetencje stanowiące rady pedagogicznejKompetencje doradcze rady pedagogicznej
  • Zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki
  • Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
  • Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz radę rodziców
  • Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki
  • Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów
  • Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki
  • Organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi
  • Projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową
  • Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
  • Propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
wg Art.  70.  [Kompetencje rady pedagogicznej] ustawy o prawie oświatowym

Powoływanie dodatkowych zespołów 

W ramach swojej działalności rada pedagogiczna w przedszkolu może tworzyć różnego typu zespoły lub komisje. Utworzenie, likwidacja, ustalenie składu osobowego oraz określenie zakresu działalności komisji lub zespołu wymaga od rady pedagogicznej formy uchwały. Pracą komisji lub zespołu kieruje przewodniczący.

Zebrania rady pedagogicznej i głosowania

Prawo oświatowe mówi, że uchwały rady pedagogicznej powinny być podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, przy czym uznaje się tutaj, że liczba głosów “za” musi przewyższać liczbę głosów “przeciw” co najmniej o jeden. Głosowania rady mogą być jawne bądź tajne. Jawne są prowadzone przez przewodniczącego i zazwyczaj głos jest oddany poprzez podniesienie ręki. 

Aby nie wzbudzać wątpliwości co do wyników głosowań, wszystkie posiedzenia rady pedagogicznej muszą być protokołowane. Protokół powinien zawierać takie elementy jak podstawowe informacje o jednostce, datę zebrania, imiona i nazwiska osoby prowadzącej obrady i je protokołującej oraz ilość członków biorących w zebraniu, ewentualnie zaproszonych gości. W następnej kolejności znaleźć się powinien porządek obrad, spis załączników, a na końcu podpisy protokolanta i prowadzącego. Przykładowy protokół z zebrania rady pedagogicznej w przedszkolu może wyglądać jak poniżej.

Rada pedagogiczna w przedszkolu niepublicznym

Podsumowując, pamiętajmy, że żaden przepis nie nakazuje stosowania w przedszkolu niepublicznym postanowień dotyczących placówek publicznych, w tym jej funkcjonowania w placówce zatrudniającej co najmniej trzech nauczycieli. W przedszkolu niepublicznym nie ma obowiązku utworzenia rady pedagogicznej. Może ona natomiast zostać powołana, jeśli jej istnienie przewiduje statut. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku w dokumentacji przedszkola muszą być określone kompetencje rady pedagogicznej.

Baner aplikacji LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty