Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Awans zawodowy nauczyciela - o jakich zmianach należy pamiętać w 2023 roku?

W ubiegłym roku w zakresie awansu zawodowego nauczycieli zaszły znaczące zmiany, do których wielu dyrektorów i nauczycieli dopiero się przyzwyczaja. W dzisiejszym artykule przypominamy o najważniejszych z nich. Zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela od 1 września 2022 r. nauczyciele realizują już nową ścieżkę awansu zawodowego. Do 31 sierpnia 2027 r. część nauczycieli może jeszcze uzyskać wyższy stopień awansu na dotychczasowych zasadach. Jakie różnice dzielą nową ścieżkę awansu zawodowego od starej? Jaka dokumentacja obowiązuje, jeśli chodzi o awans zawodowy nauczyciela? 

W tym artykule:

Nowe rozporządzenie - awans zawodowy

Nowe rozporządzenie obejmujące awans zawodowy (zobacz pełną dokumentację dla przedszkoli) zawiera zasady dla dyrektorów szkoły i przedszkoli, które są niestety równoznaczne z większą ilością obowiązków - w pewnych sytuacjach są bowiem jeszcze stosowane stare zasady, a jednocześnie zachodzi już konieczność wprowadzania tych nowych. Obecnie okres przygotowania do zawodu nauczyciela, którego dopełnienie jest jednym z warunków uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, ma co do zasady (ustawa przewiduje wyjątkowe przypadki, w których okres może zostać skrócony) potrwać 3 lata oraz 9 miesięcy. 

Zatrudnienie nauczyciela początkującego

Do tej pory nauczyciel wraz z dniem zatrudnienia nabywał stopień i miano nauczyciela stażysty. Po zmianach, które zaszły w roku 2022 staje się on tzw. nauczycielem początkującym, bez konkretnego stopnia awansu zawodowego. Takiego nauczyciela zatrudnia się na podstawie umowy na 2 lata. Nauczyciel początkujący nie musi być zatrudniany na cały okres przygotowania zawodowego. Nadal możliwe jest również zatrudnienie nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego, jeżeli ten zobowiąże się do uzyskania brakującego przygotowania w pierwszym roku pracy.

Dalsze kroki - do nauczyciela dyplomowanego 

Nauczyciel może obecnie ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole 5 lat i 9 miesięcy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie będą wliczane okresy nieobecności nauczyciela w pracy trwające nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego. Każdemu nauczycielowi przygotowującemu się do zawodu dyrektor nadal musi przydzielić mentora, który będzie monitorował przygotowania i pomagał w rozwoju. Co ważne, przepisy jednoznacznie wskazują, że tylko w placówkach niesamorządowych mentorem może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, pod warunkiem posiadania przez niego stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Zadania mentora nauczyciela w trakcie awansu zawodowego

Do podstawowych zadań mentora nauczyciela w trakcie awansu należą obecnie:

  1. Wspieranie na bieżąco nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie (w tym zapoznanie go z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innymi dokumentami obowiązującymi w szkole);
  2. udzielanie nauczycielowi pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego;
  3. dzielenie się z nauczycielem wiedzą i doświadczeniem w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji obowiązków nauczyciela;
  4. umożliwienie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć oraz omawianie z nim tych zajęć;
  5. obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz omawianie ich z tym nauczycielem;
  6. inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych.

Nowe obowiązki dyrektora - ocena pracy

Nowa ścieżka awansu obejmuje kilka zmian dotyczących oceny pracy nauczyciela. Dyrektor dokonuje jej w przypadku nauczycieli początkujących w drugim oraz ostatnim roku przygotowania. Dodatkowo, w przypadku rozwiązania lub zakończenia stosunku pracy w danej placówce, w terminie 21 dni od jej zakończenia również należy dokonać oceny. Jeśli nauczyciel zamierza się ubiegać o stopień nauczyciela dyplomowanego, to na jego wniosek dyrektor dokonuje oceny jego pracy za okres ostatnich 3 lat pracy. 

Organizacja komisji dla nauczycieli na stopień dyplomowanego 

Jednym z innych ważniejszych obowiązków dyrektora jest również konieczność zorganizowania komisji dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. W ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela nauczyciel jest obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora. Po omówieniu przeprowadzonych zajęć i przeprowadzeniu rozmowy z nauczycielem komisja wydaje opinię. Pozytywna ocena umożliwia przystąpienie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Ten nadal, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje organ prowadzący. Organ ten także powołuje będzie komisję egzaminacyjną. Skład tej komisji, w stosunku do obecnych regulacji, nie uległ zmianie.

Ostatnie kroki awansu zawodowego nauczyciela

Całą procedurę awansu zawodowego wieńczy akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Nowe rozporządzenie o awansie zawodowym przyjmuje również, że w przypadku niezdania egzaminu nauczyciel może ponownie odbyć dodatkowe przygotowanie do zawodu (1 rok i 9 miesięcy), podczas którego zostanie zorganizowana komisyjna obserwacja zajęć. Jeśli natomiast w ciągu 6 lat od rozpoczęcia przygotowania do zawodu nauczyciel nie uzyska stopnia mianowanego, dyrektor jest zmuszony do rozwiązania z nim stosunku pracy. 

Baner aplikacji LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty