Awans zawodowy nauczyciela przedszkola - obowiązki dyrektora
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Awans zawodowy nauczyciela przedszkola - obowiązki dyrektora

Nauczyciel w swoim życiu zawodowym może uzyskać cztery stopnie. Są to kolejne etapy ścieżki jego kariery - od stażysty, przez kontraktowego i mianowanego, aż po dyplomowanego. Co w związku z tą ścieżką musi wiedzieć dyrektor przedszkola? Na to pytanie odpowiadała podczas szkolenia w ramach cyklu “Zdążyć przed wrześniem” nasza ekspertka Urszula Witek. Zapraszamy na pierwszą część podsumowania tej wiedzy.

W tym artykule:

Awans zawodowy nauczyciela przedszkola

Każdy dyrektor jest zobowiązany do umożliwienia awansu zawodowego nauczycielowi niezależnie od tego, czy prowadzi placówkę prywatną, czy też nie. Jeżeli nauczyciel kontraktowy bądź mianowany ma ochotę rozpocząć staż, dyrektor musi mu umożliwić tę ścieżkę rozwoju zawodowego. Natomiast nauczyciel stażysta, który stawia swoje pierwsze kroki w zawodzie, rozpoczyna ją obligatoryjnie.

Zdarza się czasami, że nauczyciele wnoszą do dyrektora pismo, że nie chcą realizować ścieżki awansu zawodowego. W niektórych placówkach takie wnioski są uwzględniane. 

Obowiązki dyrektora względem awansu zawodowego 

Obowiązków dyrektora względem awansu zawodowego nauczyciela jest całkiem sporo i wiąże się z nimi wiele procedur. Jeśli dyrektor ma nauczycieli stażystów, to już wie, że z pierwszym września Ci nauczyciele rozpoczynają staż automatycznie. Warto tutaj zaznaczyć, że nie powinno się wymagać od nauczycieli stażystów wniosków o rozpoczęcie stażu.

Stażysta rozpoczyna staż z dniem 1 września (jeśli jest tak zatrudniony). Może jednak zdarzyć, że np. jest zatrudniony dopiero między 1 a 14 września - wtedy rozpoczyna staż z dniem podpisania umowy. Natomiast jeśli jest zatrudniony po 15 września - nie może już rozpocząć stażu. Prawo na to nie pozwala.

Jeśli chodzi o nauczycieli kontraktowych i mianowanych, rozpoczynają ścieżkę do dalszego etapu awansu na swój wniosek. Taki wniosek powinni złożyć razem z planem rozwoju zawodowego w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć.

Wyznaczenie opiekunów stażu

Kolejnym obowiązkiem dyrektora jest wyznaczenie opiekunów stażu - w przypadku nauczycieli stażystów oraz kontraktowych. Nauczyciel mianowany, który rozpoczyna staż na kolejny stopień, nie musi już posiadać opiekuna.

Szczególnej opieki na początku swojej drogi zawodowej z całą pewnością potrzebuje nauczyciel stażysta. To w końcu pierwsze kroki w zawodzie. Dyrektor wyznacza zatem opiekuna stażu spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. W placówkach niepublicznych w niektórych sytuacjach opiekunem stażu może również być dyrektor. Taka sytuacja nie może się jednak zdarzyć w placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zanim dyrektor placówki niepublicznej podejmie decyzję o tym, kto będzie opiekunem stażu, powinien przede wszystkim dokładnie zweryfikować to, co jest zapisane w Karcie Nauczyciela.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela

Nauczyciel kontraktowy oraz mianowany składają wniosek do dyrektora o rozpoczęcie awansu na kolejny stopień wraz z planem rozwoju zawodowego. Tutaj często pojawia się pytanie, czy można przyjąć od nauczyciela sam wniosek. Niestety prawo stanowi o tym, że taka sytuacja nie może mieć miejsca.

Nauczyciel stażysta ma czas na złożenie planu rozwoju zawodowego do 20 dni od rozpoczęcia zajęć. Wynika to stąd, że przy tworzeniu tego planu uczestniczy również opiekun. To bardzo ważna rola, ale pamiętajmy, że nie polega ona na tym, by opiekun wyręczał nauczyciela, a na tym, by wskazywał odpowiedni kierunek, wspierał i doradzał.

Warto z początkiem września wystosować do nauczycieli stażystów pismo, w którym poinformujemy ich o wymiarze, terminach i zasadach stażu, a także o tym, kto zostaje jego opiekunem.

Analiza planu rozwoju zawodowego

Gdy nauczyciele złożą już plany rozwoju zawodowego, kolejnym obowiązkiem dyrektora staje się ich przeanalizowanie. Sprawdzamy, czy są zgodne z opisem zadań i wymogów znajdujących się w rozporządzeniu ministra edukacji. Jeżeli stwierdzimy, że plan nie do końca tym wymogom odpowiada, to piszemy kolejne pismo do nauczyciela o uzupełnienie planu w terminie trzech dni roboczych . Najlepiej w takim piśmie wskazać nauczycielowi punkty, które są do poprawy, zmiany lub usunięcia.

Jeśli natomiast plan jest zgodny z wymogami rozporządzenia, wtedy dyrektor go zatwierdza. Dyrektora również obowiązuje obligatoryjny termin, którego musi dotrzymać - jest to trzydzieści dni od rozpoczęcia zajęć.

Wsparcie dyrektora podczas stażu zawodowego

Wrzesień to miesiąc, w którym dyrektorzy mają szczególnie wiele obowiązków związanych z początkiem roku szkolnego. Pamiętajmy jednak o tym, że gdy wyznaczymy opiekuna, to warto od czasu do czasu porozmawiać z nim oraz z nauczycielami w trakcie stażu, sprawdzając postępy i oferując swoje wsparcie. Zdarza się niejednokrotnie, że nauczyciele w tym czasie czują się nieco osamotnieni. Opiekun powinien być w tym czasie mentorem, który nie tylko poprowadzi w dobrym kierunku, ale również sprowokuje do poszukiwania nowych, ciekawych rozwiązań.

Baner newsletter

Zadania opiekuna stażu

Plan rozwoju zawodowego to nie tylko obowiązek nauczyciela, ale na swój sposób również opiekuna stażu. Samo rozporządzenie o awansie zawodowym bardzo dokładnie wskazuje zadania opiekuna stażu. Takich obowiązków jest osiem. 

Do zadań opiekuna stażu należą:

  • współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym w przypadku nauczyciela stażysty zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
  • współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego;
  • wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych;
  • umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć;
  • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż;
  • dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela;
  • inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych;
  • doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu

Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że opiekun stażu nie ma wyręczać! Zamiast tego powinien wspierać, inspirować, pomagać znajdować rozwiązania i odkrywać nowe metody. To bardzo ważne zadanie, które może mieć ogromny wpływ na przebieg stażu - i postępy nauczyciela w jego trakcie.

Dodatek dla nauczyciela stażysty

Nauczyciele stażyści, rozpoczynając pracę w szkole, otrzymują dodatek na start w wysokości 1000 zł. Jest to świadczenie jednorazowe - stażysta dostanie je w pierwszym miesiącu swojej pracy. Zdarzają się sytuacje, w których nauczyciele w trakcie roku przenoszą się do innych placówek. Dyrektorzy często pytają wtedy, co dzieje się z wypłaconym dodatkiem. Ważne jest, by w świadectwie pracy zaznaczyć, że taki dodatek został wypłacony - ponieważ to może się wydarzyć tylko ten jeden raz.

Już niebawem na blogu pojawią się szczegółowo omówione wszystkie etapy stażu z perspektywy dyrektora - z uwzględnieniem dokumentacji, powoływania komisji kwalifikacyjnej czy oceny dorobku nauczyciela. Jeśli chcesz jako pierwszy dowiedzieć się o nowych materiałach - koniecznie zapisz się na nasz newsletter! 

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty