Punkt przedszkolny a przedszkole
 
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Punkt przedszkolny a przedszkole: podstawowe różnice, wymagane dokumenty i organizacja

Zastanawiasz się, jak otworzyć punkt przedszkolny i będzie łatwiejszy do prowadzenia niż niepubliczne przedszkole? Przygotowaliśmy dla Ciebie pigułkę wiedzy na temat punktów przedszkolnych! Dowiedz się, czym różnią się oba rodzaje placówek, jakie dokumenty należy przygotować, aby przejść kontrole kuratoriów i jak zorganizować zajęcia dla dzieci w różnym wieku.

W tym artykule:

Co to jest punkt przedszkolny?

Punkt przedszkolny to mniejsza jednostka placówki oświatowej niż przedszkole. Pamiętaj, że podlega takiej samej kontroli sanepidu, kuratorium czy urzędu miasta. Które akty prawne regulują działanie punktów przedszkolnych i co zrobić, aby samodzielnie założyć taką placówkę?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, oraz przepisy ustawy Prawo oświatowe regulują zakres działań, oraz definicję punktu przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego może być realizowany poprzez różne formy wychowania przedszkolnego:

  • publiczne i prywatne przedszkola;
  • oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych;
  • w ramach zespołu wychowania przedszkolnego;
  • punkty przedszkolne.

Dzięki temu jeszcze więcej dzieci, z różnych środowisk i grup społecznych, może skorzystać z oferty edukacyjnej. Jednak aby stworzyć miejsce opieki, inne niż przedszkole, trzeba uzyskać odpowiednie zgody, w tym od właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku innych form wychowania przedszkolnego wymagania są mniej restrykcyjne niż w przypadku przedszkoli. Omówimy je w dalszej części artykułu!

Warunki organizowania zajęć w punkcie przedszkolnym

Jest kilka aspektów, o których musisz pamiętać, decydując się na otworzenie punktu lub punktów przedszkolnych. Przede wszystkim chodzi o wymogi lokalowe, które co prawda nie są aż tak ściśle opisane jak te odnoszące się do przedszkoli, jednak wciąż trzeba je spełnić. Jeżeli punkt znajduje się w innym budynku niż przedszkole, lokal powinien znajdować się na parterze, a także posiadać co najmniej dwa wejścia/wyjścia na zewnątrz, przy czym dotyczy to zarówno drzwi, jak i okna, ponieważ chodzi głównie o możliwość dostania się na świeże powietrze (w kontekście drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne).

Na wygląd pomieszczenia przeznaczonego na punkt przedszkolny ma wpływ także liczba dzieci uczęszczających na zajęcia. Chodzi głównie o zapewnienie higienicznych warunków pobytu dzieci. Wielkość sali powinna wynosić co najmniej 16 metrów kwadratowych, natomiast w przypadku liczby dzieci większej niż pięć, na każde kolejne dziecko powierzchnia powinna być większa o przynajmniej dwa metry kwadratowe.

Takie warunki obowiązują w kontekście przebywania dzieci w punkcie maksymalnie pięć godzin dziennie. Gdy pociechy będą spędzać u Ciebie więcej czasu lub leżakować, przestrzeń z każdym kolejnym dzieckiem powinna się zwiększać o 2,5 metra kwadratowego. Warunki lokalowe są określone także w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw pożarowych.

Kształcenie specjalne w punkcie przedszkolnym

W punktach przedszkolnych, tak jak w innych formach wychowania przedszkolnego, trzeba zapewnić odpowiednie warunki organizowania zajęć dopasowanych do potrzeb rozwojowych dzieci w różnym wieku oraz z różnymi możliwościami, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Kształcenie specjalne w punkcie przedszkolnym również tego wymaga, trzeba więc zapewnić odpowiednie pomoce dydaktyczne niezbędne do rozwoju, higieniczne warunki pobytu dzieci oraz sprzęt pozwalający na bezpieczny i komfortowy pobyt dzieci w placówce.

Dzieci malujące farbami

Liczba dzieci dopuszczalna w punkcie przedszkolnym

W punkcie przedszkolnym liczba dzieci jest ściśle określona w aktach prawnych. Tak samo jak w przypadku zespołu wychowania przedszkolnego, w punkcie nie może znajdować się więcej niż 25 dzieci. Niemożliwe jest także otwieranie kolejnych grup, gdy w jednej osiągniesz górny limit zapisanych dzieci. W przypadku punktu przedszkolnego określony jest także dolny limit dzieci — musi być zapisane co najmniej troje dzieci.

Od liczby dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego zależy także minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć, nauczania wychowania i opieki, natomiast dzienny wymiar godzin zajęć zawsze wynosi trzy godziny. Jak liczebność podopiecznych wpływa na tygodniowy wymiar godzin?

  • w większych grupach liczących od 21 do 25 dzieci, minimalny próg godzin wynosi 25 godzin;
  • w grupach od 17 do 20 dzieci: 20 godzin;
  • w grupach liczących od 13 do 16 dzieci: 16 godzin;
  • w najmniejszych grupach od 3 do 12 dzieci: 12 godzin.

Kto może pracować w punkcie przedszkolnym?

W punkcie przedszkolnym może być zatrudniona nie tylko osoba, która realizuje program wychowania przedszkolnego, ale także wsparcie, które zajmuje się niepedagogiczną stroną placówki. Oczywiście nie można pominąć konieczności zdobycia wykształcenia pedagogicznego przez osoby pracujące jako nauczyciele prowadzący zajęcia.

Ta umiejętność jest niezbędna podczas sprawowania opieki. Niezależnie od tego, na jakie stanowisko zatrudni się osoby, muszą one mieć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku. Warto zatrudnić do zespołu osoby o różnych kwalifikacjach, aby zapewnić podopiecznym jak najlepsze warunki organizowania zajęć.

Dyrektor może współpracować z zewnętrznymi jednostkami, aby zapewnić odpowiednią opiekę zdrowotną, utrzymanie czystości czy zrealizować wymagania bezpieczeństwa.

Istotną rolę odgrywają także opiekunowie pociech. W zajęciach organizowanych w punkcie przedszkolnym mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających do placówki. Zarówno nauczyciele, jak i dyrektor punktu przedszkolnego powinni dbać o przejrzystą komunikację i udzielanie porad rodzicom. Wychowanie przedszkolne w punkcie powinno więc bazować na współpracy z rodzinami dzieci uczęszczających na zajęcia.

Kto może otworzyć punkt przedszkolny?

Wśród podmiotów zdolnych do otworzenia i prowadzenia punktu przedszkolnego wymienia się przede wszystkim samorząd lokalny, osoby fizyczne, a także rodziców, którzy powinni być wspierani przez fundacje lub stowarzyszenia. A jak to wygląda w przypadku osób prawnych? Ten rodzaj podmiotów również jest w stanie założyć punkt przedszkolny, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, a także zespół wychowania przedszkolnego.

Punkt przedszkolny — wymagana dokumentacja

Pamiętaj, że realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przygląda się kuratorium oświaty. To oznacza, że niezbędne będzie przygotowywanie raportów, zestawień i wyliczeń. Zadbaj o taki system pracy, który pozwoli na łatwą identyfikację dziecka, potrzeb oraz przebieg nauki. M

Może przydatne okaże się pomieszczenie przeznaczone na archiwizowanie wszystkich dokumentów? Mimo że wymagania określone w aktach prawnych w przypadku punktów przedszkolnych nie są aż tak wymagające, trzeba dokładnie ze wszystkiego się rozliczać.

Baner

Czy punkt przedszkolny musi mieć statut?

W punkcie przedszkolnym nie trzeba uchwalać statutu, natomiast koniecznie jest stworzenie innego dokumentu pozwalające na lepsze zarządzanie — chodzi o dokument organizacji punktu przedszkolnego (tak samo publiczny, jak i niepubliczny punkt przedszkolny). Inaczej jest w przypadku przedszkoli, gdzie statut jest niezbędnym elementem prowadzenia placówki. Taki plik powinien przygotować organ prowadzący punkt przedszkolny.

Jak prowadzić dziennik?

Dziennik w punkcie przedszkolnym jest znacznie prostszy do prowadzenia, wystarczy odnotowywać zajęcia. W przypadku przedszkoli koniecznie jest przecież prowadzenie także innych ewidencji, między innymi zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dziennik zajęć indywidualnych, a także uchwały rady pedagogicznej. Z punktem przedszkolnym jest to znacznie łatwiejsze.

Aplikacja LiveKid do zarządzania punktem przedszkolnym

Niezależnie od tego, czy otwierasz przedszkole, czy punkt przedszkolny potrzebujesz narzędzia, które pomoże Ci w prosty sposób zarządzać pracownikami, sprawdzać listę obecności dzieci, kontrolować porcje cateringowe czy szybko generować niezbędne dla kuratorium raporty. Nie musisz tonąć w papierowych notatkach, aby sprawdzać się w roli dyrektora! Wystarczy, że wdrożysz w swojej placówce aplikację LiveKid, która ułatwi Ci codzienną pracę.

Punkt przedszkolny i przedszkole - podobieństwa

W punkcie przedszkolnym, podobnie jak w tradycyjnym przedszkolu, istnieje kompleksowy program wychowania przedszkolnego, który został opracowany zgodnie z aktualnie obowiązującą podstawą programową. Ten program obejmuje szeroki zakres działań i działań, które mają na celu wszechstronny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach punktu przedszkolnego, dzieci otrzymują opiekę, wychowanie i edukację, które są niezwykle istotne w ich wczesnym okresie rozwoju. Zadania opiekuńcze obejmują dbanie o bezpieczeństwo i komfort dzieci, zapewnianie im zdrowego jedzenia oraz opiekę podczas odpoczynku. Wychowanie przedszkolne skupia się na rozwijaniu umiejętności społecznych, emocjonalnych i moralnych dzieci, ucząc je podstawowych zasad współżycia społecznego.

Nauczyciele w punkcie przedszkolnym i przedszkolu

Nauczyciele pracujący w punkcie przedszkolnym są wykwalifikowanymi specjalistami, którzy spełniają wszystkie wymagane ustawowo kwalifikacje. Dzięki temu są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednie wsparcie i edukację dostosowaną do ich wieku i indywidualnych potrzeb. Ponadto nauczyciele współpracują z rodzicami, aby zapewnić harmonijny rozwój dzieci, dzieląc się informacjami na temat ich postępów i zachowań.

W ramach punktu przedszkolnego przeprowadza się również obserwacje pedagogiczne, które pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb i zdolności każdego dziecka. To umożliwia dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów i pomaga w identyfikacji ewentualnych trudności w nauce lub zachowaniu.

Diagnoza gotowości szkolnej jest kolejnym ważnym elementem punktu przedszkolnego. Dzięki niej można ocenić, czy dziecko jest przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, czy może potrzebuje dodatkowej pomocy i wsparcia. Ta diagnoza jest kluczowym narzędziem w planowaniu dalszej edukacji dziecka.

Obowiązek przedszkolny

Punkt przedszkolny może również realizować roczny obowiązek przedszkolny, który jest wymagany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to istotny krok w przygotowaniu dziecka do szkoły podstawowej i umożliwia mu zdobycie niezbędnych umiejętności i doświadczeń przed rozpoczęciem nauki w szkole.

W punkcie przedszkolnym nauczyciele współpracują również ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną. To oznacza, że dzieci, które potrzebują dodatkowej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego lub fizycznego, otrzymują odpowiednie wsparcie i opiekę od wykwalifikowanych profesjonalistów.

Podsumowując powyższe, punkt przedszkolny to miejsce, w którym dzieci otrzymują kompleksową opiekę, wychowanie i edukację, przygotowując się do dalszej nauki w szkole podstawowej. Dzięki wykwalifikowanym nauczycielom, programowi wychowania przedszkolnego i wsparciu specjalistów, dzieci mają szansę rozwijać się i rozwijać swoje umiejętności w bezpiecznym i odpowiednio dostosowanym środowisku. To kluczowy etap w życiu każdego dziecka, który ma wpływ na jego dalszy rozwój i sukcesy edukacyjne.

Punkt przedszkolny a przedszkole — najważniejsze różnice

Najważniejsze różnice między punktem przedszkolnym a przedszkolem wynikają głównie z aspektów organizacyjnych. Chodzi na przykład o liczbę dzieci, które mogą zostać przyjęte do placówki, limity godzinowe w zakresie pobytu dzieci, a także formalności, czyli statut (w przedszkolu) i dokument organizacyjny (w punkcie przedszkolnym).

Pamiętaj też o tym, że w punkcie przedszkolnym dużą rolę odgrywają rodzice inni pełnoletni członkowie rodziny, którzy mogą brać udział w organizowanych zajęciach. Trzeba więc tak zaplanować pomieszczenia lokalu, aby wszystkim osobom przebywającym w punkcie zapewnić swobodne poruszanie się. W przypadku pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnianie działa tak samo jak w przypadku przedszkoli (tak samo niepubliczne przedszkola). Osoby wykonujące pracę w punktach przedszkolnych muszą stosować się do zapisów ustawy Prawo oświatowe.

Punkt przedszkolny i przedszkole z perspektywy rodzica

Wybór między punktem przedszkolnym a tradycyjnym przedszkolem jest istotną decyzją, która może mieć wpływ na rozwój i edukację naszych najmłodszych dzieci. Warto podkreślić, że zarówno punkt przedszkolny, jak i przedszkole, mają swoje unikalne zalety i ograniczenia, które należy uwzględnić podczas podejmowania tej decyzji.

Punkt przedszkolny wyróżnia się elastycznością i indywidualnym podejściem do dzieci. Daje on większą swobodę w dostosowywaniu programu edukacyjnego do potrzeb konkretnych grup dzieci, co może być szczególnie korzystne w przypadku dzieci o różnym poziomie umiejętności czy specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto, możliwość korzystania z pomocy specjalistów, takich jak psycholodzy czy terapeuci, może znacznie wspomóc rozwój dzieci i pomóc w radzeniu sobie z ewentualnymi trudnościami.

Z drugiej strony, przedszkola działają na podstawie ściśle określonych podstaw programowych, co może zapewnić pewną jednolitość i spójność w nauczaniu. To może być istotne, jeśli zależy nam na tym, aby dzieci miały określone cele i standardy do osiągnięcia przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej.

Współpraca z rodzicami jest kluczowa zarówno w punkcie przedszkolnym, jak i przedszkolu. To partnerstwo między rodzicami a pracownikami edukacyjnymi jest istotne dla sukcesu każdego dziecka. Otwartość na dialog i zaangażowanie rodziców w życie przedszkolne dziecka może znacząco wpłynąć na jego rozwój.

Ostatecznie, wybór między punktem przedszkolnym a przedszkolem powinien być oparty na indywidualnych potrzebach i preferencjach rodziców oraz na specyfice danego regionu. Bez względu na wybór, ważne jest, aby zapewnić dzieciom bezpieczne i wszechstronne środowisko rozwoju, które pozwoli im na zdobycie niezbędnych umiejętności społecznych, emocjonalnych i edukacyjnych przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej. Ostatecznym celem jest zapewnienie dzieciom najlepszych możliwości rozwoju, aby pomóc im stać się pewnymi siebie i kompetentnymi uczniami w przyszłości.

Baner

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty