dziewczynka z plecakiem trzyma mamę za rękę
   
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Jak właściwie ocenić gotowość szkolną. Diagnoza dziecka 6-letniego - przykład

Diagnoza dziecka 6-letniego to bardzo ważny moment w edukacji przedszkolnej. Jest to proces, który pozwala ocenić gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Z tego artykułu dowiesz się w jakim czasie i w jakiej formie przeprowadza się taką diagnozę, jakie są metody dokonywania oceny, jak przygotować informację o gotowości szkolnej dziecka, a także komu i w jaki sposób ją przekazać. Znajdziesz tu także przykładową diagnozę gotowości szkolnej oraz oficjalny, MEN-owski wzór informacji dla rodzica.

Spis treści:

Najważniejsze informacje

 • Gotowość szkolna to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw dziecka, które pozwalają mu rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego i adaptację do warunków edukacyjnych.
 • Diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkole opiera się na metodach takich jak kwestionariusze, obserwacja zachowań i interakcji oraz zadania praktyczne i testy psychologiczne.
 • Kluczowe kompetencje dziecka mającego rozpocząć edukację szkolą obejmują m.in. samodzielność, odpowiednią sprawność motoryczną, umiejętność funkcjonowania w grupie i komunikowania się z innymi dziećmi.

Czym jest gotowość szkolna i jak ją ocenić

Ten termin odnosi się do osiągnięcia przez dziecko odpowiedniego poziomu rozwoju w różnych obszarach, pozwalającego na spełnianie obowiązku szkolnego, adaptację do nowych warunków i osiągnięcie sukcesu edukacyjnego. Gotowość szkolna to więc połączenie wiedzy oraz umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Ma ona kluczowe znaczenie dla spełniania obowiązku szkolnego, który rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Zrozumienie kluczowych kompetencji dla ucznia pierwszej klasy jest niezbędne dla prawidłowego oceniania dojrzałości szkolnej. Elementy rozwoju dziecka, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu oceny to:

 • Umiejętności szkolne - dotyczą takich obszarów rozwoju dzieci jak: uwaga, myślenie operacyjne i przyczynowo-skutkowe czy rozwój psychomotoryczny.
 • Kompetencje poznawcze - dotyczą m.in. umiejętności matematycznych i czytania, zauważanie relacji między zdarzeniami i zachowaniami, mówienie o sobie czy dostrzeganie swojej wiedzy i umiejętności.
 • Sprawność motoryczna - dotyczy aktywności, koordynacji ruchowej i sprawności manualnej.
 • Samodzielność - to nie tylko wykonywanie czynności samoobsługowych, ale też wykazywanie się zaradnością, samodzielne poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji, dążenie do niezależności.
 • Niekonfliktowość - to wszystko, co jest związane jest z funkcjonowaniem w grupie, przestrzeganiem zawartych umów czy poszanowaniem praw innych dzieci.
 • Aktywność społeczna -dotyczy m.in. komunikacji z rówieśnikami, ekspresji własnych uczuć i rozumienie uczuć innych dzieci.

Odroczenie obowiązku szkolnego

W niektórych przypadkach możliwe jest odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny, jednak decyzja ta powinna być oparta na rzetelnej diagnozie gotowości szkolnej. Rodzice, których dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej mogą wnioskować o odroczenie obowiązku szkolnego.

Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, dokonuje odroczenia na wniosek rodziców, złożony do końca sierpnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek taki odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

W przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego możliwe jest odroczenie obowiązku szkolnego do 9. roku życia. Do wniosku należy wtedy dołączyć, poza opinią z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Odroczenie dotyczy wtedy roku, w którym ma rozpocząć się spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego oraz następnego.

Kiedy diagnozować gotowość szkolną

Wstępna obserwacja powinna odbywać się jesienią i na jej podstawie opracowuje się plan wsparcia rozwojowego i korekcyjnego dla każdego dziecka, które tego potrzebuje. Ponowna diagnoza odbywa się na początku kwietnia, ponieważ do końca tego miesiąca rodzice muszą otrzymać informację czy ich dziecko jest gotowe, żeby rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

Zasady wydawania takiej informacji określa dokładnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Według prawa dyrektor ma więc obowiązek wydać dokument rodzicom wszystkich dzieci7-letnich oraz starszych, jeżeli odroczono im rozpoczęcie obowiązku nauki. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w wieku 6 lat wydaje się na wniosek rodziców.

Dla dziecka skierowanego do poradni psychologiczno-pedagogicznej, diagnoza jest pogłębiona i obejmuje współpracę z rodzicami. Po badaniach rodzice otrzymują pisemną opinię z wynikami i wskazówkami, a informacje z niej mogą być wykorzystane do dostosowania wsparcia edukacyjnego w placówce edukacyjnej.

Diagnoza dziecka 6-letniego - przykład

Metody diagnozy sześciolatka

Diagnoza dziecka 6-letniego może być przeprowadzona za pomocą różnych metod, takich jak kwestionariusze, obserwacje i testy.

Kwestionariusze i skalowanie umiejętności

Jednym z podstawowych narzędzi w procesie diagnozy gotowości szkolnej są kwestionariusze, które pomagają ocenić umiejętności dziecka. Skale, takie jak skala częstości zachowań od ‘nigdy’ do ‘zawsze’, oraz skala zgodności od ‘zdecydowanie NIE’ do ‘zdecydowanie TAK’, pozwalają na dokonanie oceny na podstawie obserwacji konkretnych zachowań uczestnika.

Obserwacja zachowań i interakcji

Obserwacja jest niezwykle ważnym elementem diagnozy. Przez obserwację zachowań i interakcji dziecka w różnych sytuacjach, nauczyciele mogą zrozumieć, jak dziecko radzi sobie w różnych sytuacjach.

Zadania praktyczne i testy

Testy psychologiczne są kolejnym ważnym narzędziem, które pozwala ocenić zdolności poznawcze oraz predyspozycje intelektualne dziecka. Ważnym elementem diagnozy są również zadania oceniające rozwój dziecka w obszarze fizycznym, w tym umiejętności motoryczne. Te narzędzia dostarczają pełnego obrazu gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Zobacz jak LiveKid pomaga przeprowadzić ocenę gotowości szkolnej:

Informacja dla rodziców - wzór

W pierwszej części dokument zawiera miejsce na podstawowe informacje o dziecku: imię i nazwisko, rok szkolny, w którym wydawana jest informacja, forma wychowania przedszkolnego (przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego). W kolejnych punktach uzupełnienia wymagają informacje o stanie przygotowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej z podziałem na

 1. opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:
 2. potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania dziecka;
 3. dodatkowe spostrzeżenia o dziecku.

W dokumencie należy uwzględnić też wskazówki dla rodziców dotyczące wsparcia rozwoju dziecka oraz informacje o koniecznych działaniach. Można również zawrzeć opis działań wspierających rozwój dziecka.

DO POBRANIA: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej - załącznik do rozporządzenia MEN

Podsumowanie

Podsumowując, diagnoza gotowości szkolnej jest kluczowym narzędziem umożliwiającym ocenę, czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole. Obejmuje ona różne aspekty, takie jak rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy i motoryczny dziecka. Kluczowa jest tu umiejętność prawidłowej interpretacji wyników. Pamiętajmy, że każde dziecko jest inne i ma swoje indywidualne tempo rozwoju. Dlatego tak ważne jest, aby diagnoza była przeprowadzana indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb każdego dziecka.

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda diagnoza gotowości szkolnej?

Diagnoza gotowości szkolnej jest pogłębionym badaniem poziomu rozwoju dziecka w różnych aspektach: poznawczym, motorycznym, emocjonalnym, społecznym. Polega ona na obserwacji przez nauczyciela, ale może też być przeprowadzona za pomocą narzędzi takich jak kwestionariusze czy zadania praktyczne.

Co powinna zawierać taka diagnoza?

Informacje o zdolnościach fizycznych, umiejętnościach radzenia sobie ze stresem i przestrzeganiu reguł zachowania oraz umiejętnościach czytania, pisania i matematycznych dzieci.

Kto i kiedy przeprowadza diagnozę?

Diagnozę gotowości szkolnej przeprowadzają nauczyciele w dwóch terminach. Wstępna obserwacja następuje jesienią, druga, kluczowa, powinna się odbyć wczesną wiosną. Termin przekazania informacji rodzicom mija z końcem kwietnia.

Na czym polega gotowość szkolna?

Gotowość szkolna polega na osiągnięciu przez dziecko odpowiedniego poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego, który mu rozpoczęcie edukacji szkolnej.

Baner aplikacji LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty