Kraj:

Zaloguj się
Załóż darmowe konto

Regulamin 
Aplikacji Mobilnej LiveKid dla Placówek

 

1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

1.1. Usługodawca – LiveKid spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Urzędnicza 41/11, 30-048 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000703738, posiadająca NIP: 6772427670 oraz numer REGON: 368762414, adres e-mail: hello@livekid.com ;

1.2. Aplikacja – oprogramowanie udostępniane przez Usługodawcę przeznaczone na Urządzenie, którego celem jest przekazywanie Użytkownikowi końcowemu informacji przez Placówkę w zakresie świadczonych przez nią usług oraz umożliwienie komunikacji Placówki z Użytkownikiem końcowym. Przez Aplikację należy rozumieć także serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem: www.livekid.com;

1.3. Regulamin – niniejszy regulamin Aplikacji, dostępny na stronie: www.livekid.com/regulamin-dla-placowki lub po przejściu do zakładki: „Regulamin”, znajdującej się w Aplikacji;

1.4. Użytkownik końcowy – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która korzysta z Aplikacji w celu uzyskania od Placówki informacji i materiałów dotyczących aktywności Dziecka w Placówce;

1.5. Dziecko – osoba małoletnia, której opiekunem prawnym lub faktycznym jest Użytkownik końcowy;

1.6. Placówka – zakład opiekuńczo-wychowawczy, do którego uczęszcza Dziecko, udostępniający Użytkownikowi końcowemu za pomocą Aplikacji informacje oraz materiały dotyczące działalności tego zakładu oraz Dziecka, który na podstawie Umowy uzyskuje prawo do korzystania z Aplikacji;

1.7. Pracownik – wszystkie osoby, którym Placówka udostępnia Aplikację w celu świadczenia usług lub pracy na rzecz Placówki, w tym w szczególności pracownicy, współpracownicy, kontraktorzy, zleceniobiorcy, praktykanci, stażyści i wszystkie inne osoby korzystające z Aplikacji w celu świadczenia usług przez Placówkę niezależnie od podstawy prawnej i faktycznej;

1.8. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegające na zapewnieniu dostępu do funkcjonalności Aplikacji, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Placówka;

1.9. Umowa – umowa o świadczenie Usług, zawierana z momentem prawidłowego założenia przez Placówkę Konta w Aplikacji, na mocy której Usługodawca świadczy Usługi oraz udziela Placówce licencji na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim. 

1.10. Formularz – formularz elektroniczny, dostępny w Aplikacji, służący do zakładania Konta w Aplikacji oraz zmian ustawień Konta;

1.11. Konto – konto Placówki w Aplikacji, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Aplikacji, do którego Placówka ma dostęp za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła;

1.12. Opłaty – opłaty należne Usługodawcy od Placówki za korzystanie z Aplikacji zgodnie z Cennikiem;

1.13. Cennik – wykaz Opłat należnych Usługodawcy od Placówki za świadczenie Usług;

1.14. Urządzenia – należące do Placówki lub Pracownika elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Placówka lub Pracownik uzyskują dostęp do Aplikacji;

1.15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

1.16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.);

1.17. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

 

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa warunki korzystania z Aplikacji, zakres udzielanej licencji na korzystanie z Aplikacji oraz Opłaty związane z korzystaniem z Aplikacji przez Placówkę.

2.2. Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji, należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

2.3. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.4. Usługodawca kontaktuje się z Placówką za pośrednictwem Aplikacji, poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną.

2.5. Dane kontaktowe, pod którymi Placówka może szybko i efektywnie kontaktować się z Usługodawcą to:

        2.5.1. adres poczty elektronicznej: hello@livekid.com;

        2.5.2. telefon: +48 727 935 248;

        2.5.3. adres: ul. Urzędnicza 41 lok. 11, 30-048 Kraków.

2.6. Wszystkie osoby, które chcą zawrzeć Umowę z Usługodawcą mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, zapoznać się z Regulaminem dostępnym w sklepach App Store (dla systemu iOS) i Google Play (dla systemu Android), bezpośrednio w Aplikacji oraz na właściwych stronach internetowych Usługodawcy, w tym stronie www wskazanej w punkcie 1.2 Regulaminu. Regulamin może zostać również nieodpłatnie pobrany oraz wydrukowany.

 

3. Korzystanie z Aplikacji

3.1. Placówka uzyskuje dostęp do Aplikacji po zawarciu Umowy.

3.2. Dla prawidłowego korzystania z Usługi niezbędne jest połączenie Urządzenia z Internetem. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywa Placówka we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji.

3.3. Usługodawca wyraża zgodę na pobranie i instalację Aplikacji wyłącznie ze sklepów internetowych Google Play lub App Store, z zachowaniem zasad i warunków regulaminów w nich przewidzianych. Pobranie lub zainstalowanie Aplikacji pochodzącej z innych źródeł stanowi naruszenie Regulaminu. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest również w serwisie internetowym prowadzonym przez Usługodawcę dostępnym pod adresem: www.livekid.com

3.4. Usługodawca umożliwia Placówce w ramach Aplikacji komunikację pomiędzy Placówką a Użytkownikiem końcowym dotyczącą przykładowo:

3.4.1. prowadzenia rejestru wszystkich Dzieci uczęszczających do Placówki;

3.4.2. rejestracji obecności Dzieci wraz z zapisem godzin obecności Dziecka w Placówce;

3.4.3. rejestracji godzin snu Dziecka;

3.4.4. wysyłania Użytkownikom końcowym wiadomości, ogłoszeń i zdjęć; 

3.4.5. tworzenia spisu posiłków;

3.4.6. tworzenia list z zamówieniem produktów do zewnętrznych dostawców usług i produktów dla Placówki, w tym firm cateringowych;

3.4.7. wystawiania przez Placówkę rachunków na rzecz Użytkowników końcowych za świadczone przez Placówkę na rzecz Użytkowników końcowych usługi, w tym za pobyt i wyżywienie Dziecka w Placówce;

3.4.8. zamieszczania szczegółowych informacji na temat Dziecka np. adresu zamieszkania, numeru PESEL, wyboru rodzaju płatności za obecność i posiłki Dziecka w Placówce oraz wyboru danego rodzaju dotacji lub ewentualnych zniżek.

3.5. W ramach licencji udzielonej na podstawie Umowy Placówka otrzymuje dostęp do wszystkich funkcjonalności Aplikacji udostępnionych w ramach Konta. Placówka może według własnego uznania przyznawać Pracownikom odmienne uprawnienia dostępu do poszczególnych modułów lub informacji zawartych w Aplikacji. 

3.6. Placówka i Pracownik mogą w każdej chwili odinstalować Aplikację ze swoich Urządzeń.

3.7. Placówka samodzielnie wprowadza do Aplikacji wszelkie dane potrzebne do wystawienia i przesłania rachunków, o których mowa w ppkt. 3.4.7. Regulaminu, w tym w szczególności numer rachunku bankowego, na który uiszczane są płatności wykonywane przez Użytkowników końcowych za usługi świadczone przez Placówkę na rzecz Użytkowników końcowych. Placówka ponosi ryzyko i odpowiedzialność za skutki wprowadzenia błędnych danych do Aplikacji. Poprzez wprowadzenie danych do Aplikacji Placówka potwierdza ich prawdziwość, aktualność, kompletność i poprawność.

3.8. Usługodawca może dostarczać Placówce aktualizacje, uaktualnienia lub dodatkowe usługi związane z Aplikacją. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji Aplikacji.

3.9. Placówka i Pracownik zobowiązani są do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Aplikacji przed dostępem osób nieuprawnionych. Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia danych obciążają Placówkę.

 

4. Założenie Konta w Aplikacji

4.1. Przy rejestracji do Aplikacji Placówka podaje komplet danych dotyczących Placówki, których podanie jest dobrowolne, ale niezbędne dla założenia Konta.

4.2. Założenie Konta dokonane jest z chwilą, gdy Placówka po potwierdzeniu prawidłowości podanych przez siebie danych w Aplikacji, dokona dodatkowego potwierdzenia za pomocą aktywowania linku przesłanego na adres mailowy podany przez Placówkę.

4.3. Placówka ma prawo wglądu do wprowadzonych do Aplikacji danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, przy czym usunięcie danych może skutkować usunięciem Konta Placówki w Aplikacji.

4.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Konta w Aplikacji dla Placówki, która takie Konto już posiada jak również do usunięcia Konta Placówki, która czyni z niego użytek sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, naraża Usługodawcę na szkodę bądź nie wykonuje obowiązków wynikających z zawartej Umowy.

4.5. Placówka nie może udostępniać swojego Konta w Aplikacji innym podmiotom poza Pracownikiem.

 

5. Licencja

5.1. Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Placówce niewyłącznej, odpłatnej, niezbywalnej licencji, niepodlegającej sublicencjonowaniu, ograniczonej do terytorium Polski, na czas równy zawartej Umowie, na korzystanie z Aplikacji w zakresie funkcjonalności w niej udostępnionych. 

5.2. W zakresie udzielonej licencji Placówka nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy:

5.2.1. trwale lub czasowo zwielokrotniać Aplikacji w całości lub w części przy wykorzystaniu jakiejkolwiek techniki; 

5.2.2. wprowadzać jakichkolwiek poprawek, modyfikacji czy zmian w strukturze Aplikacji w wersji wynikowej lub jej części; 

5.2.3. stosować Aplikacji albo jej części w innych programach;

5.2.4. przeprowadzać na Aplikacji procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji lub stosować innych metod odkrywania kodu źródłowego Aplikacji;

5.2.5. pobierać opłat za korzystanie z Aplikacji od osób trzecich;

5.2.6. udzielać osobom trzecim sublicencji ani przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.

 

6. Warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną

6.1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Urządzeń spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne.

6.2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne:

        6.2.1. dotyczące systemu operacyjnego (w przypadku korzystania z mobilnej wersji Aplikacji):

                6.2.1.1. dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 9.0,

                6.2.1.1. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 4.00.

        6.2.2. dotyczące Urządzenia (w przypadku korzystania z webowej wersji Aplikacji):

                6.2.2.1. zapewniać dostęp do sieci Internet;

                6.2.2.2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w         najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;

                6.2.2.3. przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;

                6.2.2.4. posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280×800 pikseli.

6.3. Aplikacja działa w trybie on-line, tj. kiedy w Urządzeniu jest włączony dostęp do Internetu. Z niektórych funkcjonalności dostępnych w Aplikacji, można korzystać także w trybie off-line. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas ich działania w trybie off-line.

6.4. Zakazane jest, w ramach korzystania z Aplikacji dostarczanie przez Placówkę lub Pracownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, a także zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

        6.4.1. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób, w tym w szczególności Użytkowników końcowych i Dzieci oraz ich wizerunkami bez stosownej podstawy;

        6.4.2. wysyłania do Użytkowników końcowych wiadomości o charakterze handlowym, reklamowym lub marketingowym;

        6.4.3. wysyłania do Użytkowników końcowych wiadomości zawierających informacje o wydarzeniach niezwiązanych bezpośrednio z działaniem Placówki;

        6.4.4. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

        6.4.5. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

        6.4.6. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

        6.4.7. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;

        6.4.8. zamieszczanie treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;

        6.4.8. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;

        6.4.10. przeprowadzanie w stosunku do Aplikacji lub systemu płatności online, o którym mowa w pkt. 7.6. Regulaminu procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji, odszyfrowania, demontowania, tłumaczenia, dekonstrukcji, adaptacji oraz stosowanie innych metod odkrywania kodu źródłowego bądź ingerowanie w Aplikację lub ww. system płatności online w jakikolwiek inny sposób;

        6.4.11. zakłócanie, blokowanie, przeciążanie, przerywanie, spowalnianie i utrudnienie normalnego funkcjonowania całości bądź części Aplikacji lub systemu płatności online, o którym mowa w pkt. 7.6. Regulaminu;

        6.4.12. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Usługodawcy lub osób trzecich;

        6.4.13. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających treści wskazane w pkt. 6.4.

6.5. Placówka ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie i Pracownika w Aplikacji. W przypadku umieszczania przez Placówkę lub Pracownika w Aplikacji treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Usługodawca upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

6.6. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Aplikacji jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.

6.7. W przypadku naruszenia przez Placówkę któregokolwiek punktu Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Placówkę z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.

6.8. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 2.4. Regulaminu, Usługodawca niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim Urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

6.9. Usługodawca zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych Usług regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tamtymi regulaminami.

 

 7. Rozliczenia

7.1. Korzystanie z Aplikacji przez okres pierwszych 7 dni od dnia zawarcia Umowy jest dla Placówki bezpłatne.

7.2. Po upływie okresu wskazanego w pkt 7.1. powyżej korzystanie z Aplikacji przez Placówkę jest odpłatne.

7.3. Placówka w celu kontynuowania obowiązywania Umowy zobowiązana jest dokonać wyboru płatności spośród dwóch dostępnych, tj.:

        7.3.1 Płatność dokonywana co miesiąc,

        7.3.2. Płatność dokonywana z góry za okres 12 miesięcy,

        których wysokość została określona w Cenniku.

7.4. W razie niedokonania przez Placówkę wyboru płatności, o którym mowa w pkt 7.3. powyżej Usługodawca może zablokować Placówce dostęp do Usług, na zasadach określonych w pkt 10 Regulaminu.

7.5. Wysokość Opłat uzależniona jest od rodzaju płatności, czasu na który zawierana jest Umowa i udzielana jest licencja oraz od liczby Dzieci w Placówce. 

7.6. Placówka może uiszczać Opłaty na rzecz Usługodawcy za pomocą systemu płatności online, należącego do podmiotu trzeciego innego niż Usługodawca.

7.7. Dokonywanie Opłat za pomocą systemu płatności online, o którym mowa w pkt. 7.6. powyżej wiąże się z poniesieniem przez Placówkę dodatkowych opłat i prowizji na rzecz podmiotu świadczącego usługę płatniczą przekazu pieniężnego, o którym mowa w pkt. 7.6. powyżej, w wysokości i na warunkach każdorazowo wskazanych przez ten podmiot w regulaminie świadczenia usługi płatniczej przekazu pieniężnego za pośrednictwem systemu płatności online. Placówka może ponosić ewentualne koszty przewalutowań dokonanych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych.

7.8. Podmiot będący właścicielem systemu płatności online, o którym mowa w ust. 7.6. powyżej ma prawo:

7.8.1. odmówić przyjęcia lub wykonania zlecenia płatniczego złożonego przez Placówkę na warunkach opisanych w regulaminie, o którym mowa w pkt. 7.7. Regulaminu;

7.8.2. uzależnić wykonanie zlecenia płatniczego od spełnienia przez Placówkę wybranych wymagań technicznych;

7.8.3. określić limity dokonywanych płatności za pomocą systemu płatności online, w tym w szczególności maksymalną wysokość kwoty objętej jedną płatnością;

7.8.4. ustalić inne warunki dokonywania płatności za pomocą systemu płatności online.

7.9. Usługodawca nie pobiera od Placówki i Użytkownika końcowego jakichkolwiek opłat lub prowizji z tytułu korzystania przez Placówkę i Użytkownika końcowego z systemu płatności online, o którym mowa w pkt. 7.6. powyżej.

7.10. Za pomocą systemu płatności online, o którym mowa w pkt 7.6. powyżej Użytkownicy końcowi mogą dokonywać na rzecz Placówki płatności elektroniczne za usługi świadczone przez Placówkę na rzecz Użytkowników końcowych zgodnie z danymi wskazanymi w rachunkach, o których mowa w ppkt. 3.4.7. Regulaminu.

7.11. Brak zapłaty przez Placówkę Opłat lub ich części w terminie 14 dni od wystawienia przez Usługodawcę na rzecz Placówki, stosownej faktury VAT dotyczącej tych Opłat lub od otrzymania przez Placówkę za pomocą Aplikacji informacji o terminie płatności Opłat spowoduje zawieszenie wykonywania przez Usługodawcę Usług w ramach Aplikacji oraz zablokowanie dostępu do Kont Placówki i Pracownika utworzonych w Aplikacji. Wznowienie wykonywania Usług przez Usługodawcę oraz odblokowanie Kont Placówki i Pracownika w Aplikacji nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.

 

8. Odpowiedzialność

8.1. Usługodawca nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Aplikacji oraz zapobiec przerwom w jej dostępności dla Placówki i Pracownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową lub pracami konserwacyjnymi Aplikacji albo czynnikami zewnętrznymi, na które Usługodawca nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Aplikacji spowodowanym działaniem siły wyższej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawartości Aplikacji.

8.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności również za:

        8.2.1. używanie przez Placówkę, Pracownika i Użytkownika końcowego w Aplikacji danych osobowych osób trzecich;

        8.2.2. dane, informacje oraz materiały (w tym w szczególności wpisy, zdjęcia czy filmy zawierające wizerunek bądź dane osobowe Dziecka, Użytkownika końcowego lub osób trzecich) udostępniane przez Placówkę, Pracownika lub Użytkownika końcowego za pomocą Aplikacji;

        8.2.3. przerwy w działaniu Aplikacji oraz systemu płatności online, o którym mowa w pkt. 7.6. Regulaminu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;

        8.2.4. niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Placówka zawarła odpowiednie umowy;

        8.2.5. niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na Urządzeniu Placówki lub Pracownika niespełniającym wymagań technicznych;

        8.2.6. ewentualne szkody oraz utracone przez Placówkę lub Pracownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Aplikacji lub systemu płatności online, o którym mowa w pkt. 7.6. Regulaminu;

        8.2.7. szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Aplikacji lub Urządzenia przez Placówkę lub Pracownika;

        8.2.8. wszelkie skutki wynikające z przejęcia danych dostępu Placówki lub Pracownika do Aplikacji (e-mail, hasło) przez osobę trzecią, jeżeli przejęcie to nastąpiło z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,

        8.2.9. podjęte przez Placówkę lub Pracownika działania lub też skutki zaniechań w związku z uzyskanymi za pośrednictwem Aplikacji informacjami;

        8.2.10. przerwy w działaniu Aplikacji wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Usługodawcy;

        8.2.11. przerwy i błędy w działaniu systemu płatności online, o którym mowa w pkt. 7.6. Regulaminu oraz wszelkie problemy i ich skutki związane z dokonaniem przez Użytkownika końcowego i Placówkę płatności, o których mowa w pkt 6.3. Regulaminu;

        8.2.12. dane wprowadzane przez Placówkę do Aplikacji i systemu płatności online, o którym mowa w pkt. 7.6. Regulaminu, w szczególności dane nadawcy i odbiorców płatności oraz numery rachunków bankowych, w tym prawdziwość, aktualność, kompletność i poprawność tych danych;

        8.2.13. wystawiane przez Placówkę rachunki na rzecz Użytkowników końcowych za świadczone przez Placówkę na rzecz Użytkowników końcowych usługi, w tym rachunki o których mowa w ppkt. 3.4.7. Regulaminu, a w szczególności za ich prawdziwość, aktualność, kompletność i poprawność;

        8.2.14. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy; 

        8.2.15. brak możliwości świadczenia Usług z przyczyn technicznych zaistniałych po stronie zewnętrznych dostawców serwisów, z których Usługodawca korzysta przy realizacji Usług;

        8.2.16. umieszczone w Aplikacji treści oraz materiały, w szczególności o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Usługodawcy, w tym dotyczące produktów oraz usług podmiotów trzecich;

        8.2.17. zaprzestanie świadczenia lub utrudnienia w świadczeniu przez Placówkę jej usług na rzecz Użytkownika końcowego z powodu zawieszenia przez Usługodawcę świadczenia Usług na rzecz Placówki.

8.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści stron www, które nie są administrowane przez Usługodawcę, a do których odnośniki zostały zamieszczone w Aplikacji. 

8.4. Usługodawca jest uprawniony do wysyłania powiadomień push notifications na Urządzenia Placówki i Pracownika, zawierających informacje na temat Aplikacji i Usługodawcy oraz oferty marketingowe i promocyjne Usługodawcy, w tym informacje spersonalizowane. Placówka i Pracownik podczas instalacji Aplikacji mają prawo do nie wyrażenia zgody na otrzymywanie wyżej wskazanych powiadomień. Wyrażenie zgody na otrzymywanie push notifications, nie jest niezbędnym warunkiem korzystania z Aplikacji.

8.5. Placówka ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania i zaniechania Pracownika jak za własne działania i zaniechania. 

8.6. Placówka ponosi przed Usługodawcą odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła roszczeń wobec Usługodawcy i osób trzecich korzystających z Aplikacji. W szczególności Placówka zobowiązuje się pokryć zaspokojone przez Usługodawcę wysunięte wobec niego roszczenia osób trzecich, a w razie sporu sądowego także przystąpić do postępowania po stronie Usługodawcy i w granicach przewidzianych przepisami działać w jego interesie, a także naprawić wszelkie szkody wynikające z ewentualnego wszczętego postępowania.

8.7. Informacje zawarte w Aplikacji nie są i w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

9. Tryb postępowania reklamacyjnego

9.1. Placówka może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które w jego ocenie świadczy o nieprawidłowej realizacji Usługi. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: help@livekid.com.

9.2.W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące informacje:

        9.2.1. oznaczenie osoby reklamującej, że wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących Placówkę, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła),

        9.2.2.wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości i jej wyczerpujący opis,

        9.2.3. uzasadnienie reklamacji.

9.3. W przypadku braku wymaganych informacji, Usługodawca wezwie reklamującego do ich uzupełnienia. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Usługodawca może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

9.4. Usługodawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Placówkę o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji zawierającego wszystkie niezbędne dane. Usługodawca dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

9.5. Placówka może zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z systemem płatności online, do podmiotu będącego właścicielem systemu płatności online, o którym mowa w pkt. 7.6. Regulaminu, w sposób i w formie opisanej szczegółowo w regulaminie, o którym mowa w pkt. 7.7. Regulaminu. 

 

10. Czas trwania Umowy, zawieszenie świadczenia Usług i rozwiązanie Umowy

10.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

10.2. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego poprzez wysłanie na adres e-mail drugiej strony oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

10.3. Usługodawca może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usług na rzecz Placówki albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Placówka:

        10.3.1. opóźnia się z zapłatą całości lub części Opłat o co najmniej 14 dni, 

        10.3.2. udostępnia lub wykorzystuje jakikolwiek dane osobowe Użytkowników końcowych i Dzieci w jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej niż podstawowa działalność gospodarcza prowadzona przez Placówkę,

        10.3.3. podała przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej prawidłowe wykonywanie przez Usługodawcę,

        10.3.4. rażąco naruszyła postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

        10.3.5. posługiwała się materiałami, do których nie posiadał majątkowych praw autorskich lub nie był uprawniony do korzystania na zasadzie licencji lub które naruszały prawa osób trzecich;

        10.3.6. utrudniała lub uniemożliwiała realizację Usług przez Usługodawcę.

10.4. Zawieszenie Usług bądź wypowiedzenie Umowy z przyczyn, o których mowa w pkt 11.1 powyżej, następuje bez uprzedniego wezwania Placówki do zaprzestania naruszeń. Z dniem zawieszenia świadczenia całości bądź części Usług następuje zaprzestanie ich świadczenia. W okresie zawieszenia świadczenia Usług z przyczyn określonych w pkt. 10.3. powyżej, Usługodawca zachowuje prawo do pobierania Opłat z tytułu pozostawania w gotowości do świadczenia Usług.

10.5. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usług w całości lub w części, jeżeli żądanie takie zgłoszą uprawnione organy, w szczególności wykonujące zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego.

10.6. Wznowienie świadczenia Usług następuje po ustaniu przyczyn zawieszenia, nie wcześniej niż po uiszczeniu przez Placówkę wymagalnych należności wobec Usługodawcy.

10.7. W przypadku rozwiązania Umowy przed zakończeniem pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość Opłat za niepełny miesiąc świadczenia Usług nie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni obowiązywania Umowy w tym miesiącu.

 

11. Ochrona danych osobowych

11.1. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług na rzecz Placówki, w tym dane osobowe Pracownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować jednak niemożnością prawidłowego świadczenia Usług.

11.2. Placówka zobowiązana jest do uzyskania odpowiednich zgód udzielonych w formie pisemnej na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie wizerunku Użytkowników końcowych, Dzieci oraz Pracownika, które zostaną pozyskane lub wprowadzone przez Placówkę lub Pracownika do Aplikacji w związku z korzystaniem przez Placówkę lub Pracownika z Aplikacji.

11.3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Pracownika przez Usługodawcę znajdują się w oddzielnej Polityce Prywatności udostępnianej przez Usługodawcę.

 

12. Nota prawna

Zawartość i struktura Aplikacji chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych w Aplikacji tekstów (także Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę lub Regulamin, bez zgody Usługodawcy jest zabronione.

 

13. Obowiązywanie i zmiana Regulaminu

13.1. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie.

13.2. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów powstałych na gruncie Regulaminu będzie sąd właściwy dla adresu Usługodawcy wskazanego w pkt 1.1. Regulaminu.

13.3. Za zgodą Usługodawcy Placówka może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inny podmiot uprzednio zaakceptowany przez Usługodawcę.

13.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.

13.5. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Placówce odbywać się będzie poprzez umieszczenie w Aplikacji lub na właściwych stronach internetowych Usługodawcy.

13.6. Postanowienia zmienionego wskutek dokonania zmian Regulaminu wiążą Placówkę, jeżeli po uzyskaniu informacji o zmianach Placówka nie wypowie Umowy.

13.7. Usługodawcy nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Usługodawca zobowiązana jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

13.8. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.

13.9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2019 roku. 

Załóż darmowe konto