Program maluch plus 2022
 
Wypróbuj livekid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Program Maluch Plus 2022 - zasady dofinansowania

Program Maluch Plus to coroczny rządowy program, mający na celu dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i punktach opieki dziennej. Drugim celem jest również finansowe wsparcie funkcjonowania już utworzonych miejsc. Co wiemy o programie Maluch Plus w kontekście roku 2022? 

W tym artykule:

Moduły programu Maluch Plus w 2022 roku

  • Moduł 1a oraz 1b (dla jednostek samorządu terytorialnego) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin.
  • Moduł 2 (dla jednostek samorządu terytorialnego) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji programu.
  • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki. 
  • Moduł 4 – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki. W pierwszej kolejności środki są przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2).
Baner newsletter

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w programie Maluch Plus ? 

Odpowiedź na to pytanie jest oczywiście zależna od modułu. 

  • W module 1a i 1b ubiegającymi się o dofinansowanie mogą być gmina, powiat lub województwo.
  • W module 2 ubiegający się o dofinansowanie są gmina lub powiat, które utworzyły miejsca opieki z udziałem środków wcześniejszych edycji programu Maluch Plus.
  • W module 3 ubiegać o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne (nieprowadzące lub prowadzące działalność gospodarczą), pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące  z nimi podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty.

Kiedy składamy wnioski na dofinansowanie Maluch Plus w 2022 roku? 

Nie znamy jeszcze dokładnej i ostatecznej daty złożenia wniosków do programu Maluch Plus w 2022 roku, jednak na podstawie edycji programu z ubiegłych lat możemy wyciągać pewne wnioski. Nabory odbywały się w miesiącach od sierpnia aż do listopada - w terminach zmiennych. 

Jaka jest wysokość dofinansowania do tworzenia miejsc opieki?

W przypadku tworzenia nowych miejsc opieki w module 3 programu Maluch Plus jest to zazwyczaj:

  • nie więcej niż 10 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym, np. żłobek lub klub dziecięcy tworzony na 50 dzieci - dofinansowanie max. 500 000 zł
  • nie więcej niż 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna; 25 000 zł dofinansowania dla każdej osoby chcącej opiekować się dziećmi np. u siebie w domu

Dofinansowanie może stanowić nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki.

Na co można przeznaczyć środki z 4 modułu programu?

W module 4, wydatki bieżące na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dotyczą wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem miejsc. W szczególności są to wynagrodzenia personelu, koszty dostawy mediów, czynszu, opłat administracyjnych, przygotowania pożywienia, utrzymania czystości w placówce, zakupu środków higienicznych oraz koszty obsługi placówki (np. księgowość). 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski do programu Maluch Plus można składać na dwa sposoby – w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.  Dokumenty w formie papierowej przekazuje się do urzędu wojewódzkiego właściwego dla gminy, na terenie której jest prowadzona placówka lub na terenie której planuje się jej otworzenie.

W przypadku wybrania formy elektronicznej wniosek składa się przez platformę ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego należącego do osoby składającej ofertę lub upoważnionej do reprezentowania podmiotu. 

Ogłoszenie wyników naboru dla programu Maluch Plus następuje w miesiącach styczeń - luty następnego roku po roku składania wniosków. 

Baner newsletter
Baner aplikacji LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty