Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Program Cyfrowa Gmina - rozpoczął się drugi nabór wniosków!

W drugim naborze wniosków w ramach programu Cyfrowa Gmina przeznaczono do rozdysponowania prawie 251 milionów złotych. Ten nabór jest skierowany do 1063 gmin, a ostateczny termin zgłoszeń został wyznaczony na 22 grudnia. Czym jest program Cyfrowa Gmina, jakie wydatki pokrywa i jak wziąć w nim udział? 

W tym artykule:

Czym jest projekt Cyfrowa Gmina?

Cyfrowa Gmina to projekt skierowany do wszystkich gmin w Polsce, finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. W pierwszym naborze, który zakończył się 17 listopada, mogły wziąć udział 734 gminy w Polsce. Zainteresowanie projektem Cyfrowa Gmina okazało się być bardzo duże - w pierwszej turze wzięło udział 720 gmin. 

Motywy projektu Cyfrowa Gmina

Jak czytamy na rządowej stronie projektu “pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców”. Rzeczywiście - w trakcie pandemii mieliśmy okazję obserwować różne komplikacje związane z cyfryzacją, szczególnie w placówkach przedszkolnych oraz żłobkowych. Braki w sprzęcie i oprogramowaniu lub niewystarczające kompetencje cyfrowe - to dwa najpowszechniejsze problemy. Program Cyfrowa Gmina ma być odpowiedzią na te potrzeby. 

Baner

Cyfrowa Gmina - drugi nabór

Przedwczoraj rozpoczęła się druga tura naborów do projektu, którą skierowano do aż 1063 gmin

Tym razem do rozdysponowania mamy ponad 250 milionów złotych. Wnioski można składać do 22 grudnia, a rozliczać do końca 2022 roku" - informuje Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wysokość dofinansowań w projekcie

Do udziału w projekcie uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego - zgodnie z listami wnioskodawców, które są publikowane w dniu ogłoszenia danego naboru do konkursu. Maksymalna intensywność dofinansowania projektu może wynosić nawet do 100% kosztów kwalifikowalnych. Wyznaczono również minimalną wysokość grantu dla jednej gminy - 100 000 zł. Maksymalna wynosi 2 000 000. 

Wysokość dofinansowania zostaje określona zgodnie z metodologią określoną w regulaminie projektu, czyli za pomocą „wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej w 2021 r.”, publikowanego przez Ministerstwo Finansów, a także liczbę mieszkańców w danej jednostce. 

Jak obliczyć wysokość dofinansowania?

Jak obliczyć wysokość dofinansowania, które przysługuje w danej gminie w projekcie Cyfrowa Gmina? Organizatorzy przygotowali specjalny wzór, który znajdziesz poniżej.

Grafika

Jest to oficjalna metodologia wyliczania wysokości grantu dla gminy.

Koszty kwalifikowalne

Do wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu zalicza się środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa niestanowiące środków trwałych. Są to m.in.: sprzęt informatyczny, zakup oraz dostawa doposażenia. Kolejna kategoria to wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie (np. aplikacja dla przedszkoli i żłobków), komunikatory, narzędzia związane z komunikacją online, licencje itp. 

W trzeciej kategorii znajdziemy usługi zewnętrzne - dotyczące analiz, bezpieczeństwa, szkoleń, wdrażania systemów informatycznych. 

Składanie wniosków do projektu

Wzór Wniosku o przyznanie Grantu jest dostępny tutaj w formie generatora wniosków grantowych. Złożenie Wniosku o przyznanie Grantu jest możliwe wyłącznie przez wnioskodawcę, który we wniosku o przyznanie Grantu oświadczy, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego zasady. Istnieje również możliwość wycofania takiego wniosku poprzez wysłanie pisma z informacją o rezygnacji w udziale w konkursie. 

Zasady oceny wniosków 

Oceny złożonych przez podmioty wniosków dokonuje komisja przyznająca dofinansowania. W pierwszej kolejności następuje walidacja wniosku, po której mamy możliwość naniesienia poprawek w odniesieniu do konkretnych uwag komisji. Jeśli stwierdzone zostaną oczywiste pomyłki lub braki we wniosku, do wnioskodawcy adresuje się wezwanie do ich poprawy w ciągu trzech dni roboczych. Jeśli poprawki nie zostaną w tym czasie wprowadzone, walidacja i ocena wniosku następuje na podstawie złożonej pierwotnie wersji. Ocena wniosków trwa około 40 dni liczonych od dnia zakończenia danej rundy wniosków o przyznanie Grantów. 

Kiedy kolejne terminy naborów?

Pierwsza runda naborów do projektu Cyfrowa Gmina zakończyła się 17 listopada. Już 22 listopada rozpoczęła się kolejna, która potrwa do 22 grudnia. Trzeciej tury możemy się zatem spodziewać zapewne w styczniu, o czym będziemy na bieżąco informować. Każda gmina ma wyznaczoną dla siebie rundę, a listę gmin można poznać w dniu, w którym uruchamiany jest kolejny nabór do programu. 

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty