Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Dyrektorze, musisz znać te procedury BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w przedszkolu! Pełna lista punktów do przeglądu placówki

Zaprosiliśmy do cyklu artykułów o otwieraniu własnego przedszkola Naczelnika Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej oraz BHP - Bogusława Szydłę. Podzielił się z nami szeregiem regulacji dotyczących zasad bezpieczeństwa, kontroli i szkoleń w zakresie BHP czy niezbędnej dokumentacji. Stworzył również gotową checklistę punktów, które powinien obejmować przegląd placówki, jakiego warto dokonać jeszcze przed wrześniem! 

W tym artykule:

BHP i zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Każda osoba planująca założyć przedszkole, przed rejestracją w jednostce samorządu terytorialnego musi uzyskać opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (właściwego terytorialnie) dot. spełnienia wymogów higieniczno – zdrowotnych. 

Dodatkowo jeżeli w placówce zapewnia się dzieciom możliwość spożywania posiłków, niezbędne będzie też uzyskanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Przedszkole (a więc również sale w przedszkolu) powinno spełniać warunki techniczne i lokalizacyjne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie natomiast z §51 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub klimatyzację. 

Baner

Kontrole i szkolenia w zakresie BHP

Właściciel żłobka lub przedszkola musi się liczyć z kontrolami sanepidu, PIP-u oraz - w zakresie merytorycznym - kuratorium. 

 1. Właściciel winien odbyć szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami. Pozostali pracownicy winni posiadać szkolenia wstępne (ewentualnie okresowe) BHP (dla nauczycieli/pomoc nauczyciela, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – kuchnia, sprzątaczki, woźna itp.).
 2. Wszyscy pracownicy winni mieć przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w nagłych wypadkach.
 3. Wszyscy muszą posiadać badania profilaktyczne stwierdzające zdolność do pracy wraz z badaniami na nosicielstwo (higieniczno-sanitarne).  

Regulamin pracy przedszkola

Zgodnie z Kodeksem Pracy, w zależności od ilości zatrudnionych osób ( powyżej 50 osób) należy opracować regulamin pracy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić regulamin pracy. Można w nim zawrzeć szereg zapisów regulujących określone zasady w firmie. Jeżeli nie ma regulaminu, to muszą być wydane w formie wewnętrznego zarządzenia następujące dokumenty: 

 • zasady przydziału i gospodarowania odzieżą roboczą i ochronami indywidualnymi wraz z tabelą przydziału,
 • systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
 • termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia (ten zapis może być zawarty w informacji do umowy),   
 • przyjęty w firmie sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
 • czasookresy szkoleń okresowych bhp dla poszczególnych grup zawodowych,
 • wykaz prac wzbronionych kobietom/młodocianym.

Powyższe punkty można zawrzeć w regulaminie pracy.

Inne niezbędne dokumenty

Poza dokumentacją regulaminową istnieją jeszcze inne dokumenty, które należy bezwzględnie posiadać w razie kontroli. 

 1. Niezbędna jest dokumentacja oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup zawodowych wraz z informacją dla pracowników;
 2. stanowiskowe instrukcje BHP (przedszkola, żłobki) i udzielania pierwszej pomocy wraz z zapisem wyznaczonych osób;
 3. niezbędne dokumenty dotyczące przeglądów instalacji technicznej (prąd, gaz, kominiarz, ewentualnie przeglądy techniczne budynku);
 4. pomiary czynników szkodliwych w tym natężenie oświetlenia;
 5. wprowadzenie procedury odnośnie funkcjonowania placówki w okresie pandemii;
 6. wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu, żłobku;
 7. atesty na zabawki oraz na wyposażenie (mebelki itp.);
 8. rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 9. rejestr wypadków dzieci.

Najczęściej popełniane błędy w zakresie bezpieczeństwa

Do najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie należy brak oceny ryzyka zawodowego i brak okresowych przeglądów BHP (§3. rozporządzenia w sprawie BHP w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). Często jest to brak szkoleń BHP i pierwszej pomocy. Właściciele placówek zapominają niejednokrotnie również o rejestrze substancji chemicznych

O tym koniecznie trzeba pamiętać! 

Bezwzględnie należy przestrzegać obowiązujących okresowych przeglądów zgodnie z wytycznymi zawartymi w
§3 rozporządzenia w sprawie BHP w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).

Co powinien obejmować przegląd? Pełna lista punktów znajduje się na liście, którą możesz pobrać poniżej! 

Szczegółowe wytyczne i obowiązująca podstawa prawna

Artykuł powstał w oparciu o aktualnie obowiązującą podstawę prawną. Wszelkie szczegółowe wytyczne znajdują się w poniższych rozporządzeniach.

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
  z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2020 r. poz. 1520,
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
  z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 
  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604)

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty