na-co-przeznaczyc-srodki-z-dotacji-oswiatowej
 
Wypróbuj LiveKid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Na co można przeznaczyć środki z dotacji oświatowej? Katalog wydatków możliwych do sfinansowania

Dotacja oświatowa dla placówek niepublicznych to środki, które są otrzymywane na konkretne cele, ściśle związane z procesem nauczania oraz edukacji. Często zdarza się jednak, że ciężko określić, czy dany wydatek rzeczywiście może być rozliczony w taki sposób. Niepoprawne wydatkowanie dotacji może skutkować koniecznością zwrócenia części środków. Jest to więc niezwykle istotna kwestia.  Na co można zatem przeznaczyć środki z dotacji oświatowych?

W tym artykule:

Co to jest dotacja oświatowa

Dotacja oświatowa to, w myśl ustawy o finansach publicznych, podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Warunki, zasady, sposoby przyznania, ustalenia wysokości i rozliczania dotacji oświatowych określa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. O dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. mogą się ubiegać również placówki niepubliczne.

Finansowanie działalności oświatowej z dotacji można ogólnie podzielić na zasadnicze 3 etapy, jakimi są udzielenie, wydatkowanie oraz rozliczenie dotacji.

Udzielenie dotacji

Podstawę prawną do udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicznych stanowią przepisy art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Aby otrzymać dotację na przedszkole niepubliczne należy przekazać organowi przyznającemu środki informacji o planowanej liczbie uczniów najpóźniej do 30 września oraz wprowadzić dane do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

Wysokość dotacji na jednego ucznia w przedszkolu niepublicznym to 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Osoba prowadząca niepubliczną placówkę po spełnieniu warunków określonych w ustawie – Prawo oświatowe może jednak przystąpić do otwartego konkursu ofert i ubiegać się o dotację w wysokości 100%.

Przez podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli, należy rozumieć kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez gminę przedszkoli, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących, pomniejszonych o [szczegóły - patrz w linku poniżej] i podzielonych przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/finansowanie-placowek-wychowania-przedszkolnego

Wydatkowanie dotacji oświatowych

Dotacja oświatowa może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżący placówki i może być przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Oznacza to, że możliwe jest finansowanie jedynie kosztów poniesionych w roku budżetowym, na który dotacja została udzielona.

środki z dotacji - infografika

Szkolenia kadry 

Dotacja oświatowa może zostać przeznaczona na rozwój kompetencji kadry - przede wszystkim szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, ale również doskonalące wiedzę merytoryczną zarówno dyrektora, jak i nauczycieli. Wliczają się tutaj również oczywiście szkolenia online, dotyczące obsługi programów komputerowych lub nowoczesnych rozwiązań służących do pracy z dziećmi. 

Wynagrodzenia dla personelu

Jako, że zapewnienie odpowiedniej opieki jest jednoznaczne z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry, z dotacji oświatowych mogą być również finansowane wszystkie potrzeby kosztowe w tym zakresie. Wlicza się w to również wynagrodzenie kucharza oraz pracowników administracyjnych. Według ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja może być przeznaczona na:

Roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego.

źródło: ustawa z dn. 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2023.1400)

Wyposażenie i dostawa mediów 

W zakresie dotacji w katalogu wydatków możliwych do sfinansowania znajdziemy również szereg usług i produktów, które mają wpłynąć na ogólne warunki pobytu dzieci. Należy do nich wykonywanie remontów w placówce oraz opłaty związane z mediami - energią elektryczną, cieplną i gazową, jak również usługami telefonicznymi oraz internetowymi. Dofinansować możemy również czynsz za sam wynajem pomieszczeń w placówce oraz wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania.

Szczególny nacisk został tutaj postawiony na to, że jakość wyżywienia dzieci ma istotny wpływ na ich ogólny rozwój oraz kondycję zdrowotną. Z tego samego powodu z dotacji sfinansować można również zakup wyposażenia do kuchni - naczyń, garnków itp. 

Inne usługi

Dotacja pozwala również w większości przypadków na sfinansowanie innych mniej oczywistych kosztów funkcjonowania placówki, takich jak hosting strony internetowej, zapewnienie obsługi administracyjnej, prawnej oraz finansowej, a także składki i odpisy. Możemy również zakupić sprzęty multimedialne, jeśli będą one stanowić rzeczywistą pomoc dydaktyczną. 

Baner Dlaczego LiveKid

Koszty artykułów spożywczych

Zdarza się, że na rzecz organizowanych w przedszkolu spotkań okolicznościowych kupujemy np. ciastka lub napoje. Takie koszta również może pokryć dotacja. Mają bowiem charakter wydatków bieżących, poniesionych w celu realizacji zadań przedszkola w zakresie jego funkcjonowania. 

Montaż urządzeń na placu zabaw

Warto pamiętać o tym, że pomimo tego, iż ustawodawca w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych określił katalog zadań finansowanych z dotacji, to nie jest on katalogiem całkowicie zamkniętym. Podstawą do kwalifikowania wydatku jest ocena tego, czy fakt jego poniesienia dotyczy zadania, na które dotacja została przyznana. Z dotacji można sfinansować urządzenia, z których powstanie środek trwały, którego wartość nie przekracza 10 000 zł.

Czego nie możemy sfinansować z dotacji?

Istnieje kilka rodzajów wydatków, które są mocno kwestionowane. Nie jest więc możliwe pokrycie wydatków związanych z użytkowaniem samochodu, takich jak rata leasingu czy koszty paliwa. Niemożliwe jest także wydatkowanie dotacji oświatowej na raty kredytów lub pożyczek, podatek od nieruchomości, opłaty parkingowe czy reklamy przedszkola. Jeśli nie jesteśmy pewni tego, czy daną usługę możemy sfinansować, lepiej zasięgnąć w takim wypadku opinii eksperta.

Wyjścia i wycieczki z dziećmi

Choć można by pomyśleć, że wycieczki z dziećmi to zadanie, które wspiera proces opieki oraz edukacji, to jednak nie sfinansujemy ich z dotacji. Podobnie jak wszelkiego rodzaju biletów (np. do kina lub teatru) czy organizacji wydarzeń dodatkowych. W Portalu Oświatowym znajdziemy wzmiankę, która mówi, że: “uwzględnienie ww. wydatków w ramach dotacji dla placówek niepublicznych, doprowadziłoby do bezpodstawnego uprzywilejowania placówek niepublicznych w stosunku do placówek publicznych, co byłoby niezgodne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP).” 

Rozliczenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych

Aby dobrze wykorzystać dotację, należy pamiętać o kilku zasadach, które będą miały znaczenie na etapie rozliczania dotacji. Przede wszystkim obowiązkowo należy przeznaczyć środki na realizację zadań, na które dotacja była udzielona i w okresie na jaki zostało przyznane finansowanie. Osoby prowadzące przedszkola muszą też też odpowiednio udokumentować wydatki, a niewykorzystane środki zwrócić do końca roku budżetowego do jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały środki.

Dotacje oświatowe to cenne źródło finansowania dla każdego przedszkola niepublicznego - jak widać, możemy za ich pomocą pokryć dużą część kosztów placówki, pod warunkiem, że są one zgodne z realizacją złożonych celów wychowawczych oraz opiekuńczych. 

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
KształtyKształty