Wypróbuj livekid

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Bezpłatne materiały dydaktyczne dla Ciebie i Twoich nauczycieli
Pobierz materiały

Program Maluch+ 2021 - informacje o dofinansowaniu dla Twojego żłobka

Ruszyła kolejna edycja programu “Maluch+”. Jest to program, który z założenia ma pomóc w tworzeniu warunków dla rozwoju instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla małych dzieci i wspomóc jednostki w tworzeniu takich instytucji. Tym razem w budżecie „Malucha Plus” na rok 2021 jest 450 mln zł.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się: podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Moduły programu

Program Maluch+ w roku 2021 składać się będzie ponownie z czterech modułów. W ramach tych modułów dofinansowywane będą działania służące rozwojowi i utrzymaniu infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 - a zatem żłobków, klubów dziecięcych oraz miejsc u opiekunów dziennych. 

Jak wyglądają poszczególne moduły? 

Moduł 1a (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego;

Moduł 1b (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);

Moduł 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu (również edycji 2020);

Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc;

Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki. W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

4.   Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2021 r.

Do kiedy składamy wnioski?

Termin składania wniosków jest inny w zależności od poszczególnych modułów. W przypadku modułu pierwszego, składamy je od 7 września do 16 października 2020 roku. Jeśli chodzi o moduły 2, 3 i 4 - wnioski przyjmowane będą od 7 września do 6 listopada 2020 roku. Bardzo istotny jest fakt, że jeśli złożymy wniosek po wyznaczonym terminie, nie zostanie on rozpatrzony.

O czym warto pamiętać?
Podczas ustalania terminu złożenia wniosku, liczy się data wpływu dokumentu do urzędu. Taki wniosek możemy złożyć na dwa sposoby - w formie elektronicznej, lub pisemnej. Jeśli wybieramy pierwszy z nich, to wniosek złożymy za pomocą platformy ePUAP/CU. Jeśli wolimy formę pisemną - to dokumenty składany do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gov.pl/rodzina. W przypadku modułu 1 wyniki te poznamy do 27 listopada 2020 roku, a w przypadku pozostałych - do 15 stycznia 2021 roku.

Banert

Udostępnij stronę:

Skopiuj link
Jarek, Maria i Mateusz